Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Koppar i ytvatten - biotillgänglig halt

Foto av Lilla Värtan
Foto: Magnus Sannebro
Indikator TEMA.3.2.3.1.18

Koppar är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Presenterade värden avser biotillgänglig halt av koppar i ytvatten. Beräkning av biotillgänglig halt har genomförts med modellen BioMet v4 för sjöar och vattendrag och med hänsyn till löst organiskt kol för kustvatten enligt HVMFS 2019:25.

Koppar i ytvatten - årsmedel biotillgänglig halt

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (ug/l) Datum

0

Brunnsviken

 0,83

2018

1

Lilla Värtan

 0,83

2018

2

Saltsjön

 0,81

2018

3

Bällstaån

 0,15

2018

4

Trekanten

 0,13

2018

5

Ulvsundasjön

 0,10

2018

6

Råcksta Träsk

 0,10

2018

7

Riddarfjärden

 0,09

2018

8

Årstaviken

 0,08

2018

9

Fiskarfjärden

 0,07

2016

10

Görväln

 0,07

2016

11

Långsjön

 0,06

2018

12

Flaten

 0,05

2018

13

Drevviken

 0,04

2018

14

Magelungen

 0,03

2018

15

Judarn

 0,02

2018

16

Kyrksjön

 0,00

2018

Kommentar

Den biotillgängliga halten av koppar i sjöar ska vara <0,5 µg/l för att motsvara god ekologisk status.
För kustvatten ska de biotillgängliga halten vara <0,87 µg/l för att motsvara god ekologisk status.

Om biotillgänglig koncentration

Metaller kan förekomma i olika former i vattenmiljön; löst i jonform, komplexbundet eller bundet till partiklar. I vilken form metaller förekommer i vattnet påverkar hur de sprids och hur de kan tas upp av vattenlevande organismer. Metaller som är komplexbundna till organiskt material i vattnet kan exempelvis inte passera fiskarnas gälar. Vattenkemin, såsom kalciumhalt, pH och löst organiskt kol (DOC) påverkar i vilken form metaller förekommer. Utifrån dessa parametrar kan man beräkna den koncentration som kan tas upp av organismerna, det vill säga biotillgänglig koncentration.

Om miljögiftsövervakningen

Provtagning av miljögifter i ytvatten har genomförts av miljöförvaltningen sedan 2009. Syftet är att övervaka vattendirektivets prioriterade ämnen, nationella så kallade särskilda förorenande ämnen samt andra lokalt prioriterade ämnen. Eftersom halten av miljögifter i vatten kan variera över året, beroende på förändringar i tillrinning och vattenföring, mäts halterna en gång i månaden och redovisas som årsmedelhalter.

Kontinuerlig provtagning genomförs i Årstaviken, Drevviken, Brunnsviken, Bällstaån, Ulvsundasjön och Saltsjön. Vissa år har provtagningen utökats till fler vattenområden.

Här hittar du fler indikatorer och rapporter från miljögiftsövervakningen.