Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fakta om Forsån

Forsån
Forsån. Foto: Erik Wijnbladh
Tema TEMA.3.3.7.5

Forsån är ett vattendrag söder om Stockholm som binder samman sjöarna Magelungen och Drevviken. Den är 1,4 km lång och ingår i Tyresåns huvudavrinningsområde. Merparten av vattendragets sträckning är påverkat av mänsklig aktivitet i form av grävning, sprängning, rätning och kulvertering.

Rinnsträckor återfinns i åns övre del närmast Magelungen som är resterna av den "fors" som återstår efter sänkningen av Magelungen under 1800-talet då fåran vidgades genom sprängning. Ån passerar i kulvert under Nynäsbanan och under broar till Magelungsvägen respektive Nynäsvägen. Den kulverterade sträckan under Nynäsbanan anses inte utgöra ett vandringshinder och några andra vandringshinder bedöms inte finnas. Den nedre delen av ån kännetecknas av flacka stränder innan den flyter stilla ut i Drevviken.

Forsåns direkta avrinningsområde ligger främst väster om ån och utgörs av naturmark och Larsboda industriområde. Ån hyser både naturvärden och friluftsvärden värdiga att bevaras. Strömstaren övervintrar här och det finns signalkräftor och spår av bäver.

Hydrologiska fakta

  • Tillrinningsområdets yta: 80 ha
  • Åns längd: 1,4 km
  • Åns fallhöjd: 0,7 m
  • Medelvattenföring: 0,85 m3/s
  • Högsta vattenföring: 4,5 m3/s
  • Lägsta vattenföring: 0,1 m3/s
  • Fallsträckor: ca 50 m och 90 m från Magelungens utlopp.
Tema