Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Återmeandring i höjd med Granby gård

Åtgärd TEMA.3.3.8.3.7

I samband med byggandet av Förbifarten genomför Trafikverket en kompensationsåtgärd i form av en återmeandring längs en sträcka av Igelbäcken.

Återmeandringen innebär att den aktuella sträckan grävs om och ett flertal meanderbågar skapas. Åtgärden innebär en förlängning av vattnets lopp från cirka 340 meter till cirka 440 meter. Den kommer även att innefatta flack släntlutning och anläggande av svämplan.

Sten/block och död ved ska placeras ut för att skapa lek- och livsmiljöer för grönling och andra vattenlevande organismer. Dungar av al- och björkträd samt buskar i form av viden placeras utmed vattensträckan för att skugga vattendraget.

Kostnadsfördelning mellan Trafikverket och staden är enligt avtal. Trafikverket kommer överlämna ansvar för drift till trafikkontoret efter garantitiden på två år.

Anläggningsarbetena påbörjas under hösten 2022.