Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattenhantering, lekplatsen Trudelutten

Lekplatsen Trudeluttens läge i ansökan till Grönare Stockholma
Lekplatsen Trudeluttens läge i ansökan till Grönare Stockholma
Åtgärd TEMA.3.3.8.3.9

I samband med att planerna för lekplatsen Trudelutten i Kista vidareutvecklas bör möjligheten till avledning av renat dagvatten till Igelbäcken utredas.

Ett förslag till utveckling av lekplatsen Trudelutten har tagits fram i samband med initiativet Grönare Stockholm, som leds av trafikkontoret. Förslaget syftar till att utveckla Trudelutten till en lekplats där dagvatten och lek kan kombineras via naturliga gröna lekmiljöer som också hanterar skyfallsproblematik. Bland annat föreslås vegetationsbäddar för fördröjning och lokalt omhändertagande av dagvatten.

En avledning av dagvatten till Igelbäcken skulle innebära en ökad tillförsel av dagvatten till bäcken eftersom den aktuella ytan idag inte ingår i Igelbäckens tekniska avrinningsområde. Marken nedströms lekplatsen lutar i riktning mot Igelbäcken vilket framgår av Stockholm stads skyfallskartering. Marken är dock kuperad och kan behöva förändras så att vattnet når ett befintligt dike.

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Aktör
  • Järva stadsdelsförvaltning
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-13