Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dämning nedströms Djupan

Flygbild från översvämningen av Djupanbäcken år 2018.
Flygbild från översvämningen av Djupanbäcken år 2018.
Åtgärd TEMA.3.3.8.3.6

Utmed Djupanbäcken, söder om Djupan, föreslås en planerad dämning för att öka landskapets vattenhållande funktion.

Det berörda området innefattar Djupanåns sträcka-och mark nedströms Djupan fram till cirka 200 meter norr om Barkarby flygfält. Marken har bra hydrologiska förutsättningar för anläggande av en våtmark, då den berörda marken består av torv. Det framgick även vid den omfattande översvämning som inträffade 2018 när kulverten från Djupanbäckens utlopp i Igelbäcken täpptes igen.

Våtmarksområdet bör anpassas till den speciella skogsbiotopen fuktig lövskog, som idag finns norr om området i dalgången precis söder om sjön Djupan. För att främja platsspecifika förutsättningar och utveckla den fuktiga lövskogen till sumpskog skulle dämningen kunna göras etappvis genom att bygga trösklar mellan olika delområden. Förslagsvis kan lägre vattennivåer strax nedströms Djupan skapas för utveckling av sumpskogen, och en högre vattennivå längre nedströms för mer våtmarkskaraktär, i riktning mot Häradsvägen. Biotopvård i form av iläggning av block och död ved kan genomföras på valda sträckor.

För att minimera ingreppet i landskapet och så långt som möjligt undvika schaktning bör de platsspecifika höjd- och geotekniska förhållanden utredas, samt vilka långsiktiga konsekvenser som dämningen skulle kunna innebära. Hänsyn bör också tas till oexploderad ammunition som finns nära kommungränsen till Sollentuna, vilket kräver inkoppling av Försvarsmakten. Därutöver förutsätter åtgärden samverkan med Sollentuna kommun och Järfälla kommun som angränsar till området.

Området ligger inom Hansta naturreservat som inom Stockholm stad förvaltas av trafikkontoret. Fastighetskontoret hyr ut stallbyggnader till tre hästgårdar i Hansta. Dessa hästgårdar nyttjar marken i området som eventuellt kommer att påverkas av åtgärden.

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Aktör
  • Fastighetskontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-13