Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Översyn av partiella vandringshinder

Åtgärd TEMA.3.3.8.3.11

En utredning av Igelbäckens hydromorfologi har identifierat två partiella vandringshinder för fisk inom Stockholm stads del av Igelbäckens avrinningsområde.

Hindren utgörs av trummor med höga vattenhastigheter. Vandringshindren bör ses över och åtgärdas för att öka förutsättningarna för grönlingen att etablera sig norrut.

Den ena trumman är cirka 8 meter lång och ligger vid en gång-/cykelväg strax nedströms Akallalänken. Den korta trumman bör kunna bytas ut mot en träbro med öppet brospann likt många andra broar över vattendraget.

Den andra trumman är cirka 55 meter lång och går under Akallalänken och Norrviksvägen. Att byta ut trumman helt anses inte vara en kostnadseffektiv lösning, men möjligheter till upptröskling nedströms hindren, för att på så sätt höja vattennivån och bromsa flödet, bör undersökas vidare.

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Aktör
  • Trafikverket
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-13