Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Plantering av starr för upptag av PFAS

Åtgärd TEMA.3.3.8.3.1

I samband med anläggandet av våtmarker och dammar bör PFAS-upptagande växter planteras, exempelvis starr eller elodea.

Åtgärden kan utföras som del av kompensationsåtgärder eller i samband med föreslagna åtgärder inom Igelbäckens avrinningsområde.

I Solna kommun har plantering av starr längs en 500 meter lång sträcka av Igelbäcken inneburit en minskning i vattenkoncentration med i snitt 86 % kortkedjiga PFAS och 60 % av PFAS-11. Metoden har sämre effekt på halten av PFOS än andra PFAS-föreningar i vatten.

Växterna bör planteras i en del av anläggarna där vattenståndet inte varierar så mycket. Inhemska arter ska prioriteras. I samband med plantering bör platsen rensas på eventuella andra växter, och därefter underhållas 2-3 gånger under växtsäsongen för att underlätta etablering. Skörd och bortforsling av starren bör göras en gång per år, med fördel under frusna markförhållanden. Skördade växter behöver brännas i exempelvis en kraftvärmeanläggning.