Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Skapa våtmark

Åtgärd TEMA.3.3.8.3.13

I syfte att utöka landskapets vattenhållande funktion bör en våtmark anläggas. En eller flera lämpliga platser bör utredas för att hitta det alternativ som ger mest nytta ur ett hydrologiskt perspektiv.

Flera lågpunkter har pekats ut som lämpliga. Ytterligare alternativ kan vara att utöka våtmarksområdet vid Hästa damm eller Skogsvaktarkärret eller att anlägga en våtmark i Hansta natrureservat.

Hänsyn bör bland annat tas till jordart och nuvarande skyfallsvägar. Våtmarkens läge bör balanseras med kulturreservatets funktion och riktlinjer för att möjliggöra bevarandet av ett öppet odlingslandskap.

Om valet faller på Hästa damm finns möjlighet att koppla ihop det utökade våtmarksområdet med ett befintligt dike som avleder vatten från Järva begravningsplats till Igelbäcken.