Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Biotopkartering i Igelbäcken

Åtgärd TEMA.3.3.8.5.16

Sommaren 2000 biotopkarterades Igelbäcken och dess biflöden av den informella Igelbäcksgruppen.

Syftet med biotopkarteringen var att ta fram ett samlat underlag för prioritering av åtgärder i arbetet med att förbättra Igelbäckens vattenmiljöer och närområden.

Bäcken fältinventerades i hela sin sträckning och såväl vattenbiotoper som närmiljö och omgivning beskrivs i den rapport som publicerades, "Igelbäcken - Biotopkartering år 2000" (Länsstyrelsen i Stockholms län, rapport 2001:14).

Resultat

Av rapporten framgår att Igelbäcken i stor omfattning formats genom mänsklig påverkan. Omkring 90% av bäcksträckan är uträtad och kraftigt rensad. Fyra vandringshinder begränsar spridningen av djurlivet längs bäcken. Den periodvis låga vattenföringen är ett problem för vattenbiotoperna. Denna mark är till stor del f.d. våtmarker som dikats ut under de senaste seklen.

Ett återställande av våtmarkerna bedömdes vara av stort värde för Igelbäcken. I beskrivningen av de olika delsträckorna lämnas förslag till åtgärder och särskilda kvaliteter lyfts fram. Rapporten har legat till grund för Stockholms stads fortsatta åtgärdsarbete kring Igelbäcken.

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Aktör
  • Exploateringskontoret
  • Idrottsförvaltningen
  • Miljöförvaltningen
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-26