Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fiskväg vid Ulriksdals slott

Åtgärd TEMA.3.3.8.5.5

Idag finns ett dämme vid Igelbäckens utlopp i Edsviken vid Ulriksdals slottspark. Dämmet utgör ett vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur att kunna vandra upp och ner mellan Saltsjön och Igelbäcken. En tidigare utredning har visat att ett omlöp i form av en faunapassage/fiskväg kan göra det möjligt för djur, främst ovanliga fiskar som grönling och nissöga, att fritt passera upp och ner förbi det dryga en meter höga dämmet vid Ulriksdals slott. Den befintliga dammen kommer att vara kvar, omlöpet/fiskvägen tar hänsyn till parkens utformning och kulturhistoriska värden.

Projektet finansieras av Fortum via försäljning av Bra Miljövalmärkt el, LONA-bidrag, EU:s fiskerifond samt Stockholms stad.

Resultat

I samråd med representanter från Kungl. Hovstaterna, Kungl. Djurgårdens Förvaltning och Fastighetsverket togs en detaljerad förstudie fram 2007 av Terra-Limno Gruppen AB. Förslaget utformades så att faunapassagen inte skulle inkräkta på den värdefulla kulturmiljön i slottsparken. Vid samrådet framkom tveksamheter mot det ursprungliga förslaget som ansågs påverka utseendet på spegeldammen alltför mycket.

Ett reviderat förslag till fiskväg togs fram under åren 2008-2011 av Idrottsförvaltningen och WSP, i samråd med Fastighetsverket och Kungliga Djurgårdens Förvaltning. Fiskvägen läggs utmed den befintliga bron, och är utformad så att spegeldammen inte påverkas visuellt. Fiskvägen anläggs som en slitstrappa/ränna, se länk nedan med foto. Vattnet släpptes på i fisktrappan den 16 april 2014, samtidigt som den nyrenoverade bron invigdes.