Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Hydrologisk beräkningsmodell för Igelbäcken

Åtgärd TEMA.3.3.8.5.12

Igelbäckens hydrologi har undersökts av DHI på uppdrag av Stockholm Vatten.

Uppdraget innefattar framtagandet av en modell, bland annat för beräkning av vattenbalans, vattenföring, kartering av områden som riskerar att bli översvämmade vid höga flöden och effekter av möjliga åtgärder. Ett liknande projekt har genomförts för Bällstaån.

Medel från Miljömiljarden har använts.

Resultat

Modellen har förbättrat kunskapen om hydrologin i Igelbäckens avrinningsområde och visar god överensstämmelse med uppmätta flöden och nivåer. Modellbeskrivningen av ämnestransporter och vattenkvalitet fungerar mindre bra.

Modellen har bland annat givit ny information om betydelsen av bortledning av vatten i Järva dagvattentunnel och förslag till ny regleringsstrategi för Säbysjön.