Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Miljöövervakningsprogram för Igelbäcken

Åtgärd TEMA.3.3.8.5.11

Kontinuerliga undersökningar av Igelbäcken har bedrivits sedan år 2004 och av Säbysjön, som rinner ut i bäcken, sedan år 2002. Säbysjön har ett eget fristående övervakningsprogram, som drivs av Järfälla kommun.

Undersökningarna i Igelbäcken har framförallt bestått i vattenkemiska mätningar, vattenföring och elfiske, men även bottenfauna har undersökts. Dessutom har en biotopkartering genomförts år 2000. Under 2011 har en utökad vattenkemisk provtagning och analys genomförts för att påvisa källor till lokal påverkan, följa upp effekter av åtgärder, och för att identifiera nya åtgärdsbehov.

Syftet med programmet är att ge en samlad bild av pågående, planerad och önskvärd övervakning inklusive ansvarsförhållanden och preliminära kostnader. Den långsiktiga övervakningen ska också bidra med underlag till att följa upp syftena med de delar av avrinningsområdet som skyddats som natur- eller kulturreservat. Övervakningsprogrammet tas fram inom ramen för Igelbäcksgruppens arbete.