Krom i rötslam

Medelkoncentration av krom i rötslam.
Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Trenden på längre sikt är positiv även om minskningen har planat ut. Gränsvärdet för krom vid användning av slam för jordbruksändamål, 100 µg/g ts, klaras med god marginal.
Diagram TEMA.6.21.9
Senast uppdaterad: 2017-05-02
Ansvarig organisation
Kontakt

Dokument