Nickel i rötslam

Nickel tillförs till stor del til slammet med fällningskemikalien (järnsulfat). I Bromma reningsverk beräknas ca 20 % av nickeln komma från fällningskemikalien.

Medelkoncentration av nickel i rötslam.
Färgruta Totalt 3-årsmedel
Färgruta Bromma
Färgruta Henriksdal
Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Gränsvärdet för nickel vid användning av slam för jordbruksändamål, 50 µg/g ts uppfylls för båda reningsverken.
Kompletterande indikator TEMA.6.21.10
Senast uppdaterad: 2017-05-02
Ansvarig organisation
Kontakt

Dokument