Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Klimatförändringar och klimatanpassning

Bild över klimatanpassad stadsmiljö
Illustration WSP i projektet C/O City
Tema TEMA.1.3

Klimatförändringarna medför att samhället måste anpassas till mer extrema väderhändelser än idag. Skyfall och värmeböljor kommer att bli vanligare i framtiden.

Ett förändrat klimat med stigande medeltemperatur, ökad och mer intensiv nederbörd, förhöjda vattennivåer i sjöar och hav och förändrade flöden i vattendragen kommer att medföra negativa effekter för samhället. Redan idag kan skyfall inträffa men såväl frekvensen som regnmängderna förväntas att öka. Värmeböljor kommer att inträffa oftare och bli mer långvariga.

Bebyggelse, infrastruktur och tekniska försörjningssystem måste därför anpassas för att klara såväl dagens extrema väderhändelser som de klimatförändringar som väntar. Åtgärder som syftar till att skydda miljön bidrar också till att skydda människors liv, hälsa och egendom, när samhället anpassas till de konsekvenser som ett förändrat klimat kan medföra.

Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Detta innefattar lokalisering och utformning av verksamheter och bebyggelse utifrån förväntade framtida klimatförhållanden. Också den befintliga stadsmiljön behöver klimatanpassas. Det finns många olika åtgärder som kan vidtas, som berör grönstruktur, hållbar dagvattenhantering, höjdsättning av mark och byggnader, skydd mot översvämningar med mera.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Pågående
Nya Slussen - ökad avtappning från Mälaren

Pågående

Fysiska åtgärder

2023

Exploateringskontoret

Fysiska åtgärder

1

Pågående
Dagvattenanläggning, Spångadalen

Pågående

Fysiska åtgärder

2021

Exploateringskontoret, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

2

Pågående
Fördröjningsmagasin under Bromstens bollplan

Pågående

Fysiska åtgärder

2021

Exploateringskontoret, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

3

Pågående
Dagvatten- och skyfallshantering i Rålambshovsparken

Pågående

Fysiska åtgärder

2021

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Fysiska åtgärder

4

Pågående
Dagvattenhantering vid Rådmansgatans tunnelbanestation

Pågående

Fysiska åtgärder

2021

Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

5

Pågående
Tenstadalens dagvattenpark

Pågående

Fysiska åtgärder

2022

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

6

Förslag till åtgärd
Överdämningsyta uppströms Bergslagsvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Utredningar

7

Genomförd
CLARITY pilotprojekt skyfallshantering i City

Genomförd

Utredningar

2020

Miljöförvaltningen

Utredningar

8

Genomförd
Klimat- och sårbarhetsanalys Fastighetskontorets byggnader

Genomförd

Utredningar

2017

Fastighetskontoret

Utredningar

9

Genomförd
Framtagande av skyfallsmodell för Stockholm

Genomförd

Utredningar

2015

Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall

Tema