Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Forskningsprojekt om grön infrastruktur och lufttemperatur

Berzelii park i centrala Stockholm
Berzelii park i centrala Stockholm
Artikel TEMA.1.3.5.4

Introduktion

Stockholms stad deltar i flera forsknings- och utvecklingsprojekt om klimatförändringar och värme. Genom att staden deltar i projekten får vi kunskap om effekter av värme i Stockholm och för stockholmarna.

Projektet G.I. Nord

Förtätning av städer och pågående klimatförändring ökar behovet av anpassningsåtgärder. Grön infrastruktur och naturbaserade lösningar kan bidra till att skapa mer hälsosamma och långsiktigt hållbara städer. Projektet "Grön infrastruktur i nordiska städer", G.I. Nord, syftar till att identifiera praktiska behov och hinder samt kunskapsbrister, för att effektivare kunna använda grön infrastruktur som ett verktyg för klimatanpassning vid planering och utformning av nordiska städer. Projektet är finansierat av Formas.

Projektet gör en vetenskaplig litteraturöversikt för att skapa kunskap om sambanden mellan urbana klimat och grön infrastruktur samt i vilken utsträckning grön infrastruktur används för klimatanpassning i nordiska städer. Den varma sommaren 2018 i Skandinavien har ökat medvetenheten om effekterna av extrema väderhändelser, vilket ökar intresset för åtgärder med grön infrastruktur.

En första delrapport publicerades i december 2018, läs mer här.
Projektet avrapporterades till Formas i mars 2020, läs rapporten här.
En vetenskaplig artikel publicerades i januari 2021, läs artikeln här.

Webinar:
Klimatanpassa städer med grönska och grönstruktur

Länkar:
G.I. Nord
SMHI forskningsprojekt luftmiljö

Projektet HazardSupport

Stockholms stad deltar i forskningsprojektet HazardSupport. Projektet är ett samarbete mellan SMHI och SEI (Stockholm Environment Institute) och finansieras av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Syftet med projektet är att ta fram skräddarsydda klimateffektstudier och att ett bättre samarbete mellan klimatexperter och intressenter ska leda till förbättrat beslutstöd för klimatanpassning. Metoderna kommer att utvecklas inom tre fallstudier med identifierade nyckelintressenter för olika naturolyckor:

  1. Värmeböljor (Stockholms stad)
  2. Skyfall och översvämningar (Karlstad och räddningstjänster)
  3. Kustöversvämningar (Länsförsäkringar)

Projektet pågår mellan september 2015 och augusti 2020.

Länk:
HazardSupport

Projektet Clarity

CLARITY (Integrated Climate Adaptation Service Tools for Improving Resilience Measure Efficiency) handlar om att utnyttja, förädla och demonstrera nyttan av information från befintliga klimattjänster, d v s öppna data om dagens klimat liksom om väntade förändringar i framtiden (närmaste 30-50 åren). Stockholms stad är slutanvändare med fokus på hur staden kan göras mer långsiktigt hållbar och hur det med planering går att minska risker och konsekvenser av värmeböljor, skyfall och luftföroreningar.

CLARITY kommer att utveckla ett redskap för att från öppna data i klimattjänster beräkna urbana indikatorer, t ex gällande grön infrastruktur. Stockholms stad representeras av Miljöförvaltningens avdelningar SLB-analys, Miljöanalys och Plan och miljö. Projektet koordineras av Austrian Institute of Technology (AIT, Österrike) och innefattar 17 partners. Det pågår under 3 år och har beviljats EU-medel via från Horisont 2020 programmet.

Länkar:
Clarity
SLB-analys