Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

2.2 Användning av förbrukningsartiklar

Åtgärd PL.1.6

Åtgärd 2.2: Följa stadens plaststrategi vid användning av förbrukningsartiklar

Utmaningen

Staden använder flera tusen ton förbrukningsartiklar tillverkade av fossil plast varje år, och en stor mängd används endast under kort tid. Idag finns inga etablerade system för insamling av plast som inte är förpackningar och när fossil plast förbränns bidrar det till klimatutsläpp. Det avfallsförebyggande arbetet är därför särskilt viktigt.

Åtgärden

Syftet med åtgärden är att identifiera och minska överanvändning och onödig plastanvändning samt främja materialåtervinning av plast genom att följa stadens plaststrategi.

Många förbrukningsartiklar i plast används för att minska smittorisker, och den användning som krävs för att följa basala hygienrutiner inom vård och omsorg ska även fortsatt värnas. Däremot behöver den överanvändning av skyddsutrustning i engångsplast som finns inom stadens verksamheter minska.

Några förbrukningsartiklar i plast t.ex. bestick och tallrikar kommer att fasas ut när EU:s engångsplastdirektiv genomförs. Det finns också förslag på införande av krav på minskad förbrukning av engångsmuggar och engångsmatlådor, och stadens verksamheter behöver förbereda sig på omställningen.

Genomförandet

Alla förvaltningar och bolag som använder förbrukningsartiklar i plast ansvarar för genomförandet av åtgärderna. De behöver identifiera nödvändig plastanvändning och vilken som kan minska eller upphöra. Olika verksamheter har olika förutsättningar att arbeta enligt strategin. Medarbetarna behöver även informeras om förändringar i sortimenten och hur det påverkar hantering och användning (koppling till åtgärd 1.1 Upphandling).

Möjligheterna att källsortera och materialåtervinna måste också undersökas. Vissa verksamheter har homogena avfallsflöden, detta avfall skulle eventuellt kunna samlas in och materialåtervinnas. Dialog på central nivå behövs både med leverantörer och avfallsentreprenörer. Även verksamheterna behöver vara behjälpliga i att hitta praktiska lösningar. Detta kopplar även till åtgärd 3.2 Utsortering av övrig plast.

En framgångsfaktor för genomförandearbetet är det vägledande material som miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för att arbeta fram (enligt åtgärd 2.1 Vägledande material). Detta ska fungera som stöd till de genomförande nämnderna och bolagen.

Arbetet med åtgärden bör ske kontinuerligt mellan åren 2022 och 2026.

Resultat

Stadens förvaltningar och bolag arbetar löpande med att se över användningen av förbrukningsartiklar i sin verksamhet.

Under 2023-2024 ligger särskilt fokus på att minska användningen av förbrukningsartiklar inom Stockholms stads vård- och omsorgsverksamheter. Till hjälp finns ett vägledande material - Hållbar vård och omsorg - framtaget.

Läs mer på: https://leverantor.stockholm/aldreomsorg/hallbar-aldreomsorg/

Ansvarig organisation
  • Alla nämnder och bolag
Aktör
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Uppdaterad: 2023-12-18