Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Utveckla kunskap och kommunikation

Tema BM.4

Strategin innebär att kunskapen om biologisk mångfald ökar i stadens förvaltningar och bolag. Kännedomen förstärks om hur stadens naturtyper bör prioriteras, förvaltas och skötas. Utbildning och kunskapsutbyte i naturskötsel sker återkommande. Staden kommunicerar med invånarna om hur man arbetar för biologisk mångfald och hur stockholmarna själva kan bidra.

Förståelsen behöver öka för vilken roll den biologiska mångfalden spelar i staden, och på vilket sätt vårt samhälle är beroende av den. Grundläggande kunskap om Stockholms arter och naturtyper skapar insikt i hur ekosystemen fungerar. Kunskap behövs också om hur fragmentering av stadens natur- och kulturlandskap kan undvikas. Fler som bor och verkar i Stockholm bör känna till stadens arbete med biologisk mångfald och hur deras insatser kan göra nytta. Denna strategi tar övergripande upp relevanta budskap, målgrupper, kanaler och aktiviteter för kommunikation och kunskapsutbyte.

Aktiviteter som föreslås:

  • Vidareutveckling av utbildningsmaterial för naturvårdsskötsel som tagits fram av miljöförvaltningen,
  • Utbildningstillfällen utifrån framtaget utbildningsmaterial, workshops i praktisk naturvårdsskötsel, temaseminarier, videohandledningar och erfarenhetsutbyte inom staden.
  • Seminarier för kunskapsspridning och nätverksbyggande, riktat till stadens förvaltningar och bolag.
  • Information riktad till barn och ungdomar samt lärarfortbildning (i samarbete med utbildningsförvaltning och stadens naturskolor).
  • Information riktad till stadens koloniträdgårdsföreningar om hur de kan bidra till att gynna den biologiska mångfalden.
  • Information till boende och fastighetsägare, via webb och seminarier, om hur man kan bevara och utveckla den biologiska mångfalden på sin egen mark.
  • Mallar för enhetliga informationsskyltar enligt stadens grafiska profil, till exempel om död ved och faunadepåer, för ökad kunskap och förståelse hos allmänheten.
  • Medverkan i offentliga naturvårdsarrangemang såsom den årliga Biologiska mångfaldens dag den 22 maj.
  • Kampanjer för prioriterade arter på sociala medier och Stockholms stads informationstavlor.
  • Goda exempel och återkopplingar på lyckade satsningar för stadens växt- och djurliv kommuniceras aktivt både inom staden och via stadens webbplatser.
Uppdaterad: 2023-02-09