Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Utveckla verktyg som underlättar samverkan och genomförande

Tjänstepersoner studerar en digital karta
Tema BM.5

Strategin innebär att digitala verktyg och underlag för att arbeta med biologisk mångfald utvecklas och tillgängliggörs för alla berörda inom staden. Ansvariga verksamheter håller verktygen aktuella. Indikatorer som visar tillstånd och trender för stadens biologiska mångfald på olika nivåer tas fram.

Stockholms stad är välförsedd med digitalt material som beskriver förutsättningarna för biologisk mångfald i kommunen. Exempel på dessa är databaser med kartor som visar naturtyper, värdefulla miljöer eller olika artgruppers krav på livsmilljöer. Dessa underlag har tagits fram i samarbete med experter och vetenskapliga institutioner och har i sin tur möjliggjort en kartering av Stockholms blågröna infrastruktur. Det finns även särskilda verktyg för stadsplaneringen som visar ekosystemtjänster. De viktigaste av dessa verktyg bör vidareutvecklas och utvärderas löpande.

IT-verktygen är strategiskt viktiga och används inom stadens fysiska planering, skötselplanering och investeringar i parkmark och naturområden, men även för uppföljning, miljöövervakning och utvärdering. För att de ska fungera i stadens interna arbete måste de vara lättillgängliga, överblickbara och lätta att använda. Olika verktyg är relevanta för olika verksamheter och det är därför viktigt att de är väl kända och lätta att hitta för alla berörda förvaltningar och bolag.

Uppdaterad: 2022-05-13