Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Genomför ekologiska förstärkningsåtgärder

Här sår vi ängsfrön, Vårbergstoppen
Ängssådd på Vårbergstoppen
Tema BM.3

Strategin innebär att blågrön infrastruktur ska värnas och förstärks så att spridningsfunktioner för lokala och regionala spridningssamband fungerar. Det vi gör ska gynna de arter och miljöer som vi pekat ut som särskilt värdefulla för den biologiska mångfalden i Stockholm.

Arter och miljöer som är viktiga för den biologiska mångfalden i Stockholm ska värnas i samband med stadsutveckling och när vi sköter och förvaltar stadens grönområden. För att göra rätt åtgärd på rätt plats är det viktigt att ta hänsyn till de naturvärden och funktioner som finns på den aktuella platsen. Det är även viktigt att identifiera ekologiskt kritiska områden och svaga länkar så att den blågröna infrastrukturen kan stärkas.

Åtgärder som förslås och genomförs ska framför allt ha fokus på att:

  • gynna grova träd, sammanhängande skog och död ved. Detta är särskilt viktigt för arter i ekmiljöer och äldre barrskog.
  • minska trafikens barriäreffekter.
  • förstärka livsmiljöer för groddjur och våtmarksarter.
  • öka mångfalden av arter i gräsmarker och planteringar. Särskilt viktigt för pollinatörer.
  • förstärka stränder som livsmiljö och spridningsvägar.

Redan idag pågår många projekt och åtgärder med fokus på att exempelvis stärka våra ekmiljöer, förbättra förutsättningarna för groddjur och ändra skötselmetoder för att skapa mer blommande marker för våra pollinatörer.

Ett av de projekt som pågår är att ta fram stadsdelsvisa åtgärdsförslag för biologisk mångfald. Där ska projekten föreslå både generella åtgärder och platsspecifika åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden. I detta arbete är staden uppdelad i fem områden. Se nedan för länkar till projektområdena och tidplaner för respektive projekt.

Uppdaterad: 2023-02-17