Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Antal abborrar

Abborre som simmar
Abborre. Foto: Tony Holm / Azote
Indikator TEMA.4.3.2.4

Abborren finns i stort sett över hela Sverige och lever i sött och bräckt vatten. I Stockholm är abborren en av de vanligaste fiskarterna. Abborrar håller oftast ihop i stim och föredrar miljöer med mycket skydd som växtlighet, bryggor, trädrötter och stenrösen.

Abborren är ljust grön, eller gul, med tydliga mörka tvärränder på sidorna. På ryggen finns en stor taggig främre ryggfena. De undre fenorna är orange-röda. I början av sitt liv lever abborrar på djurplankton och går sedan över till att äta insektslarver, kräftdjur och fisk när de blir äldre. Storleken varierar beroende på livsmiljö och ålder. Som störst kan de bli över 60 cm långa och leva i drygt 20 år. Honorna är något större än hanarna.

Abborren är en tålig fisk när det kommer till vattenförhållanden och är en av de arter som tål försurning bäst. Dock kan rekryteringen missgynnas av försurning vilket leder till en överrepresentation av större individer. I övergödda sjöar kan karpfisk gynnas på abborrens bekostnad. Om abborren utsätts för hård konkurrens stannar den i tillväxt och bildar "tusenbrödrabestånd”.

Sommartid lever abborren strandnära och grunt, under vintern vistas den på djupare vatten nära bottnen ned till 60 meters djup. Leken äger rum i april-juni; vattentemperaturen bör vara ca 7-8°C. Vid leken samlas abborrarna i vattendrag eller i grunda vatten med översvämmad gräs-, ris- eller buskvegetation, men även vid steniga bottnar. Honan lägger ett långt brett geléartad band med rom, som sedan befruktas av hanen.

Provfiske i sjöar och vattenområden inom Stockholms stad visar att aborren många gånger dominerar i vikt eller antal, ibland både och. Trots detta har abborrbeståndet en negativ trend i majoriteten av Stockholms vatten, undantag är områdena Trekanten, Flaten och Ältasjön. Här ses en positiv utveckling för bestånden sedan första mätningen.

Att skydda värdefulla grundområden och förbättra förutsättningarna för högväxt vegetation bidrar till att stärka rekryteringsförmågan hos arter som abborre, gädda och karpfisk. Exempel på bra lekvatten för abborre i Stockholm är Årstaviken utanför Årsta holmar.

Antal abborrar per nät vid provfiske i Stockholms sjöar.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (antal/nät) Datum

0

Drevviken

 18,9

1997

1

Fiskarfjärden

 22,3

2007

2

Flaten

 41,0

2011

3

Judarn

 33,0

2012

4

Laduviken

 11,0

2012

5

Lillsjön

 15,0

2014

6

Långsjön

 92,0

2011

7

Magelungen

 39,7

2014

8

Råcksta Träsk

 6,00

2014

9

Trekanten

 89,1

2014

10

Årstaviken

 91,6

2012

11

Ältasjön

 59,6

2014

Datakälla: Havs- och vattenmyndigheten, databas för sjöprovfiske; Ältasjöns FVO; Ältens fiskeklubb
Uppdaterad: 2023-05-05