Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Groddjurstunnlar vid Spångavägen

Ingång till grodtunnel vid Spångavägen
Ingång till grodtunnel vid Spångavägen
Åtgärd TEMA.4.3.4.4

På Spångavägen har det tidigare förekommit att många grodor och paddor blivit överkörda vid passage av vägen. Därför anlade Trafikkontoret år 2013 två stycken grodtunnlar under Spångavägen i riktning mot Kyrksjön, som är en viktig reproduktionslokal för groddjur. Åtgärderna föregicks av inventeringar på uppdrag av Trafikkontoret, för att se i vilken grad groddjur korsade vägen samt var lämpligaste placeringen av passager var.

Groddjurstunnlarna färdigställdes under hösten 2013. Det blev två tunnlar och 300 meter fångstarmar på varje sida om Spångavägen. Fångstarmarna till tunnelmynningarna är långa så att grodorna inte ska kunna gå över vägen bredvid tunnlarna.

Resultat

Calluna har under 2015 följt upp och utvärderat grodtunnlarna. Dels har man inventerat groddjur åtgärdssträckan, kameraövervakning i tunnlarna samt besiktning av tunnelkonstruktion. Viss fångst gjordes även med säck-/fallfällor.

Tunnlarna har visat sig fungera mycket bra både för att minska antalet påkörda groddjur och för att tillåta groddjuren att passera säkert. Man uppskattar att antalet dödade paddor, som utgjorde den i särklass mest frekventa användaren, till minst 90 % längs åtgärdssträckan. Totalt passerade nästan 900 paddor genom tunnlarna mellan 1 april och 3 maj 2015. Denna siffra kan jämföras med Callunas inventeringar 2012-2013 inför anläggandet av tunnlarna där man fångade in närmare 400 respektive 650 stycken paddor intill den då blivande åtgärdssträckan under samma period. Dock visar uppföljningen att paddor fortfarande blir överkörda på icke åtgärdade sträckor av vägen.

Tunnlarna vid Kyrksjölöten ingår också i en vetenskaplig studie av tre groddjursåtgärder i Stockholmstrakten: "Effectiveness of small road tunnels and fences in reducing amphibian roadkill and barrier effects at retrofitted roads in Sweden". Åtgärderna består av tunnlar/rör med ledarmar som följdes upp under groddjurens vårvandring. Studien har gjorts av Sveriges Lantbruksuniversitet med stöd av Trafikverket och publicerades i augusti 2019. Länk till studien finns här intill under Uppföljning. Några slutsatser från undersökningen:

  • Resultaten pekar på 85-100% minskad dödlighet (eller -risk) längs åtgärdade sträckor jämfört med innan åtgärd.
  • Resultaten pekar på 25-340% fler djur som lyckas passera jämfört med innan åtgärd.
  • Studien pekar ut ett antal förbättringspotentialer, både vad gäller åtgärdernas utformning och insamling av uppföljningsdata.
  • Uppföljningsmodellen kan användas för att prioritera groddjuråtgärder längs existerande vägnätet.