Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lövsta våtmark och dammsystem

Bild på en öppen damm med flacka kanter inom golfbanan.
Norra dammen på golfbanan i Lövsta. Foto: Magnus Sannebro
Åtgärd TEMA.4.3.4.2

På Lövstafältet - idag golfbana - är ett antal dammar och våtmarker sammanbundna till ett biologiskt reningssystem. Dräneringsvatten samlas i öppna dammar där flödet saktas ner så att växter och djur hinner tillgodogöra sig näringen. Från de lägre dammarna återförs vattnet till öppna gräsytor och de högst belägna dammarna. Näringsämnen återcirkuleras därmed i ett lokalt kretslopp.

Förslaget att anlägga dammar togs upp inom stadens projekt Biologisk Utveckling av Stockholm (BUS) 2003. Syftet var att öka den biologiska mångfalden i området och samtidigt skapa ett biologiskt reningsverk för avrinnande vatten från Lövstafältet. Våtmarkssystemet fungerar även som reservoar för bevattning av golfbanan. Det renade vattnet rinner ner i den närbelägna Lövstafjärden i Mälaren.

Intill dammarna anlade man även flera grod- och kräldjurshålor. Ursprunglingen anlades dessa som vinterbostäder för salamandrar men har blivit populära året-runt-tillhåll även för områdets övriga grod- och kräldjur.

Lövsta våtmark och dammsystem var ett LONA-projekt (Lokalt naturvårdsprojekt) som skapades av Hässelby-Vällingby sdf, Hässelby Golf AB, Kyrkhamns Fältskola m fl och finansierades av Länsstyrelsen. Dammarna anlades under åren 2006-2009. Totalt har hela projektet sedan starten kostat drygt 1 miljon kr.

Resultat

Groddjur

Damm- och våtmarkssystemet har visat sig vara en viktig lekplats för grodor, paddor och salamandrar.

Växtliv

Området hyser en variationsrik växtlighet (>50 arter). Bland växterna märks bland annat sjöranunkel, vattenmynta, missne, blomvass, stor igelknopp och svalting. Vid stränderna växer bland annat videört, svärdslilja, fackelblomster, strandklo och kabbleka, liksom olika arter av starr och tåg.

Insektsliv

Det rika växtlivet skapar förutsättningar för ett rikt insektsliv, till exempelvis fjärilar, steklar och sländor. Stränderna och de näringsrika grunda vattnen utgör en utmärkt barnkammare för många insekter och småkryp.

Fågelliv och fladdermöss

Det rika insektlivet utgör ett dukat smörgåsbord för områdets fåglar och fladdermöss. Hit lockas både sädesärlor och flugsnappare. Området är också en populär rastplats för både vitkindade gäss, kanadagäss och häger samt ett populärt tillhåll för simänder som betar av de grunda bottnarnas vegetation.

Ansvarig organisation
  • Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Aktör
  • Hässelby Golf
  • Kyrkhamns fältskola
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-09