Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Förbättrad vattenkvalitet i Igelbäcken och Bällstaån

Trollslända i Igelbäcken
Trollslända i Igelbäcken. Foto: Johan Pontén
Artikel TEMA.3.8

Både Igelbäcken och Bällstaån har problem med bland annat övergödning, fysiskt påverkade strandmiljöer och förhöjda halter av miljögifter. De lokala åtgärdsprogrammen innehåller förslag på åtgärder som behöver genomföras för att uppnå god status enligt miljökvalitetsnormerna i EUs vattendirektiv.

Åtgärderna för Igelbäcken har tre fokusområden

  • Motverka Igelbäckens vattenbrist genom att tillföra vatten till bäcken, samt arbeta förebyggande genom att öka landskapets vattenhållande funktion.
  • Inventera och åtgärda källor till PFAS.
  • Öka den biologiska mångfalden.

Åtgärderna för Bällstaån är bland annat

  • Rening av dagvatten.
  • Spårning och åtgärdande av felkopplingar i ledningssystemet för att undvika att spillvatten rinner ut i ån.
  • Förbättrade förutsättningarna för fisk att vandra upp i ån.
  • Skapa flödesutjämning vid hög vattenföring.
  • Inventera och åtgärda källor till miljögifter, bland annat PFAS.

Åtgärdsprogrammens genomförandeplaner redovisar åtgärder som Stockholms stad bör vidta för att uppnå sin del av det totala åtgärdsbehovet för Bällstaån och Igelbäcken.

Uppdaterad: 2023-01-13