Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Brunnsvikens vattensamverkan

Brunnsviken översikt
Artikel TEMA.3.2.4.1

Flera kommuner och bolag samverkar nu kring att bygga upp gemensam kunskap om Brunnsviken. Målet är att förbättra vattenkvaliteten i Brunnsviken, samt att bevara och förbättra förutsättningarna för växt- och djurliv.

De kunskaper som Brunnsvikens vattensamverkan tar fram ska användas som grund till kommuner och verksamhetsutövare för att de ska kunna genomföra lämpliga åtgärder. Som ett led i detta arbete har samverkan tagit fram förslag på åtgärder för området, vilka sammanfattas i det gemensamma ”Lokalt åtgärdsprogram för Brunnsviken".
Läs mer om åtgärder och lokala åtgärdsprogram.

Den fosforfällning som genomfördes i Brunnsviken hösten 2019 är en av de högst prioriterade åtgärderna för att minska övergödningen i viken. För att Brunnsviken ska förbättra sin vattenkvalitet behöver även belastningen från bland annat trafikerade ytor, vatten- och avloppsnätet och båtbottnar minska. Detta arbete pågår för fullt genom byggande av bland annat dagvattendammar, åtgärder mot bräddningar i VA-ledningsnätet och tillsynsinsatser mot båtklubbar. Kommunerna genomför även insatser för att säkra de fysiska livsmiljöerna för fisk, till exempel skapa fria fiskvandringsvägar inom avrinningsområdet.
Läs mer om fosforfällning.

Brunnsvikens avrinningsområde utgör gränsen för samverkan och dess arbetssätt stämmer väl överens med intentionerna i den svenska vattenförvaltningen och EU:s ramdirektiv för vatten.

Brunnsvikens vattensamverkan samordnas av Solna stad och består även av tjänstemän från kommunerna Stockholm och Sundbyberg samt representanter från de kommunala vatten- och avfallsbolagen, Länsstyrelsen i Stockholm, Statens fastighetsverk, Trafikverket och Naturhistoriska riksmuseet.

Kontaktperson: Linda Svensson Solna stad

Uppdaterad: 2020-03-01