Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lokala åtgärdsprogram

Skärmbassäng
Skärmbassäng i sjön Trekanten.
Tema TEMA.3.13

Stockholms stad arbetar med att ta fram lokala åtgärdsprogram för stadens vattenförekomster. Programmen innehåller förslag på åtgärder som behöver genomföras för att uppnå god status enligt EUs vattendirektiv.

Vad är ett lokalt åtgärdsprogram?

Kommunerna har ett viktigt ansvar för att Sveriges vatten ska uppnå miljökvalitetsnormerna. De lokala åtgärdsprogrammen redovisar platsspecifika åtgärdsförslag för en specifik vattenförekomst (sjö, vattendrag eller kustvatten). Syftet med de lokala åtgärdsprogrammen är att belysa aktuell status på vattnet, lokala påverkanskällor, vilket förbättringsbehov som finns samt vilka möjliga åtgärder som behöver genomföras om god status ska kunna nås.

Den geografiska avgränsningen är vattenförekomstens avrinningsområde. Åtgärdsprogrammen tas ofta fram i samarbete mellan kommuner, eftersom flera kommuner kan ingå i samma avrinningsområde. Vatten rör sig fritt över kommungränser, och olika kommuner kan därför påverka recipienten i olika utsträckning. Det är därför även viktigt att tydliggöra ansvarsfördelningen för olika åtgärder, förbättringsbehov och uppskattade kostnader.

De lokala åtgärdsprogrammen är inte rättsligt bindande, så som Vattenmyndighetens åtgärdsprogram är. Vattenmyndighetens åtgärdsprogram avhandlar generella åtgärder inom vattendistriktet medan de lokala åtgärdsprogrammen förtydligar vad som behöver göras inom respektive avrinningsområde. De lokala åtgärdsprogrammen är tänkta att användas som ett stöd i kommunernas egen planering, samt för att visa vilken miljökvalitet som behöver uppnås och vad som krävs för att nå dit.

Lokala åtgärdsprogram i Stockholm stad

Stockholm stad har kommit långt i sitt arbete med att ta fram lokala åtgärdsprogram. Målet är att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för varje vattenförekomst i staden.

Uppdaterad: 2022-08-31
Tema