Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bällstaån

Foto av Bällstaån vid Solvalla
Foto: Stina Thörnelöf
Vattenområde TEMA.3.3.2

Ekologisk status: Dålig
Kemisk status: Uppnår ej god

Bällstaån börjar i Järfälla och rinner sedan genom Stockholm och Sundbyberg. Ån mynnar i Bällstaviken, den innersta delen av Ulvsundasjön/Mälaren. Två tillflöden kommer från sydväst, Veddestabäcken i Järfälla och Nälsta dike/bäck i Stockholm. Långa sträckor av ån är uträtade. Det finns ett antal kulverteringar och 1,4 km går genom en tunnel under Spånga centrum.

Kommunerna runt Bällstaån, Länsstyrelsen och andra viktiga aktörer ingår i Bällstaågruppen, en informations- och samordningsgrupp med syfte att förbättra åns vattenkvalitet.

Läs mer om miljötillståndet i Bällstaån nedan. Klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, påbörjade, planerade och förslag till åtgärder.

Åtgärder

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult och förslag till nya åtgärder i blått.
Visa åtgärder för alla vattenförekomster | Öppna karta i miljödataportalen

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Förslag till åtgärd
Rena dagvatten från Ulvsundavägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

1

Planerad
Damm vid Fagerstagatan-Högforsgränd

Planerad

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

2

Planerad
Avsättningsmagasin under Kälvesta bollplan

Planerad

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

3

Planerad
Damm, flödesutjämning och rening, Kälvesta grönyta

Planerad

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

4

Planerad
Rening av dagvatten, Mellangårdens Bollplan

Planerad

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

5

Pågående
Tenstadalens dagvattenpark

Pågående

Fysiska åtgärder

2022

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

6

Förslag till åtgärd
Överdämningsyta uppströms Bergslagsvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

7

Förslag till åtgärd
Flödesutjämning och rening, uppströms Hjulsta koloniområde

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

8

Förslag till åtgärd
Dagvattenrening vid uppställningsplats för bilar i Lunda

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

9

Förslag till åtgärd
Åtgärda dagvattenutlopp i förlängningen av Brotorpsvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

10

Förslag till åtgärd
Tvåstegsdikning mellan Bällsta Å-park och Eneby

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

11

Planerad
Dammar i Kälvesta vid Bergslagsvägen-Fagerstagatan

Planerad

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

12

Förslag till åtgärd
Åtgärda kulvert under bro, Nälsta dike/bäck

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Ej beslutat

Fysiska åtgärder

13

Planerad
Hjulsta Vattenpark, funktionsförbättringar

Planerad

Fysiska åtgärder

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Fysiska åtgärder

14

Pågående
Dagvattenanläggning, Spångadalen

Pågående

Fysiska åtgärder

2021

Exploateringskontoret, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

15

Pågående
Fördröjningsmagasin under Bromstens bollplan

Pågående

Fysiska åtgärder

2021

Exploateringskontoret, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

16

Förslag till åtgärd
Åtgärda vandringshinder, kulvert under Bromstensvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

17

Förslag till åtgärd
Förbättrad passage för fisk, Nälsta dike/bäck

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Ej beslutat

Fysiska åtgärder

18

Genomförs kontinuerligt
Spåra och åtgärda felkopplingar i avloppsledningsnätet

Genomförs kontinuerligt

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

19

Förslag till åtgärd
Åtgärda vandringshinder i Nälsta dike/bäck

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholms stad

Fysiska åtgärder

20

Förslag till åtgärd
Parkstråk med funktionella kantzoner i Nälsta

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholms stad

Fysiska åtgärder

21

Förslag till åtgärd
Funktionell kantzon uppströms Solvalla

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Bromma stadsdelsförvaltning, Solvalla Travsällskap

Fysiska åtgärder

22

Förslag till åtgärd
Solvalla – förbättrade möjligheter för vandrande fisk

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Solvalla Travsällskap

Fysiska åtgärder

23

Genomförd
Rensning av skräp i och runt Bällstaån 2017

Genomförd

Fysiska åtgärder

2017

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Fysiska åtgärder

24

Genomförd
Svackdike, Lunda industriområde

Genomförd

Fysiska åtgärder

2016

Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

25

Förslag till åtgärd
Åtgärda faunapassage mellan dammar i Bällsta å-park

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Fysiska åtgärder

26

Förslag till åtgärd
Restaurera strömsträcka uppströms damm i Bällsta å-park

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Tillsynsarbete

27

Genomförd
Tillsynskampanj Bromstens industriområde 2011

Genomförd

Tillsynsarbete

2011

Miljöförvaltningen

Tillsynsarbete

28

Planerad
Tillsyn av skrotar med fokus på PFOS

Planerad

Tillsynsarbete

Järfälla kommun, Miljöförvaltningen

Tillsynsarbete

29

Genomförd
Inventering av Lunda industriområde 2014

Genomförd

Tillsynsarbete

2014

Miljöförvaltningen

Utredning

30

Pågående
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Bällstaån

Pågående

Utredning

2021

Järfälla kommun, Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall, Sundbybergs stad

Utredning

31

Förslag till åtgärd
Identifiera källor till zink och koppar i Bällstaån

Förslag till åtgärd

Utredning

Utredning

32

Genomförd
Spårning av källor till PFOS

Genomförd

Utredning

2016

Miljöförvaltningen

Utredning

33

Genomförd
Hjulsta Vattenpark - funktion och förbättringsförslag

Genomförd

Utredning

2016

Miljöförvaltningen

Utredning

34

Genomförd
Utredning av biotopvård i Bällstaån och Nälsta bäck

Genomförd

Utredning

2015

Miljöförvaltningen

Utredning

35

Genomförd
Bällstaåns avrinningsområde, planeringsunderlag

Genomförd

Utredning

2013

Miljöförvaltningen

Miljöövervakning

36

Genomförd
Provfiske i Bällstaån 2020

Genomförd

Miljöövervakning

2020

Bällstaågruppen

Miljöövervakning

37

Genomförd
Miljöövervakningsprogram för Bällstaån

Genomförd

Miljöövervakning

2017

Bällstaågruppen

Miljöövervakning

38

Genomförd
Provtagning i Bällstaån 2016

Genomförd

Miljöövervakning

2016

Bällstaågruppen

Miljöövervakning

39

Genomförd
Provtagning av bottensediment

Genomförd

Miljöövervakning

2019

Järfälla kommun

Miljöövervakning

40

Genomförd
Utökad provtagning av vattenkemi i Bällstaån 2013

Genomförd

Miljöövervakning

2013

Bällstaågruppen

Miljöövervakning

41

Genomförd
Undersökning av kiselalger i Bällstaån 2012

Genomförd

Miljöövervakning

2012

Miljöförvaltningen

Miljöövervakning

42

Genomförd
Övervakning av miljögifter i Bällstaån 2011-2012

Genomförd

Miljöövervakning

2012

Länsstyrelsen i Stockholms län, Miljöförvaltningen

Miljöövervakning

43

Genomförd
Utvärdering av Bällstaåns vattenkvalitet 1997-2012

Genomförd

Miljöövervakning

2013

Länsstyrelsen i Stockholms län

Miljöövervakning

44

Genomförs kontinuerligt
Miljögiftsövervakning i ytvatten och fisk

Genomförs kontinuerligt

Miljöövervakning

Miljöförvaltningen

Miljöövervakning

45

Pågående
Åtgärder för att förbättra Bällstaåns status

Pågående

Miljöövervakning

Järfälla kommun, Länsstyrelsen i Stockholms län, Miljöförvaltningen, Solna stad, Stockholm Vatten och Avfall, Sundbybergs stad