Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärder Bällstaån

Foto av Bällstaån vid Solvalla
Foto: Stina Thörnelöf
Tema TEMA.3.3.2.3

Här redovisas de åtgärder som tagits fram inom ramarna för stadens arbete för biologisk mångfald, samt miljöförvaltningens åtgärdsförslag för att Bällstaån ska nå en god ytvattenstatus.

Åtgärder

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult och förslag till nya åtgärder i vitt.
Visa åtgärder för alla vattenförekomster | Öppna karta i miljödataportalen

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Pågående
Tenstadalens dagvattenpark

Pågående

Fysiska åtgärder

2024

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

1

Pågående
Dike och torrdammar i Spångadalen

Pågående

Fysiska åtgärder

Exploateringskontoret, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

2

Pågående
Rening av dagvatten från uppställningsplats för bilar, Lunda

Pågående

Fysiska åtgärder

Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

3

Förslag till åtgärd
Rening av trafikdagvatten, Ulvsundavägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

4

Planerad
Damm Fagerstagatan/Högforsgränd

Planerad

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

5

Förslag till åtgärd
Magasin under Kälvesta bollplan

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

6

Förslag till åtgärd
Översvämningsyta uppströms Bergslagsvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Järfälla kommun, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

7

Förslag till åtgärd
Damm Kälvesta grönyta

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

8

Förslag till åtgärd
Dagvattenrening, Mellangårdens Bollplan

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

9

Förslag till åtgärd
Växtbäddar/träd, Lunda industriområde

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

10

Pågående
Översilningsyta i förlängningen av Brotorpsvägen

Pågående

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

11

Förslag till åtgärd
Våtmark eller damm, Kringelvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

12

Förslag till åtgärd
Flödesutjämning/våtmark, Bromsten 9:2

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

13

Förslag till åtgärd
Dammar Bergslagsvägen/Fagerstagatan

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

14

Förslag till åtgärd
Hjulsta Vattenpark, funktionsförbättringar

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Ej beslutat, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

15

Genomförd
Svackdike, Lunda industriområde

Genomförd

Fysiska åtgärder

2016

Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

16

Förslag till åtgärd
Nälsta parkstråk - dammar och våtmarker

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Exploateringskontoret, Stockholm Vatten och Avfall

Tillsynsåtgärder

17

Genomförs kontinuerligt
Avfallsanläggningar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Järfälla kommun, Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

18

Förslag till åtgärd
Transportintensiva verksamheter

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

19

Förslag till åtgärd
Dagvattenanläggningar

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

20

Förslag till åtgärd
Större vägar och parkeringar

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

21

Förslag till åtgärd
Spårområden

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

22

Genomförs kontinuerligt
Länshållningsvatten

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

23

Förslag till åtgärd
Potentiellt förorenade områden

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

24

Förslag till åtgärd
Koloniföreningar med stugor

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

25

Genomförd
Inventering av Lunda industriområde

Genomförd

Tillsynsåtgärder

2014

Miljöförvaltningen

Drift och Underhåll

26

Genomförd
Skötselplaner för befintliga dammar

Genomförd

Drift och Underhåll

2022

Bromma stadsdelsförvaltning, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, Stockholm Vatten och Avfall

Drift och Underhåll

27

Förslag till åtgärd
Odlingsfria zoner nära vatten

Förslag till åtgärd

Drift och Underhåll

Bromma stadsdelsförvaltning, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Drift och Underhåll

28

Genomförd
Rensning av skräp i och runt Bällstaån

Genomförd

Drift och Underhåll

2017

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Drift och Underhåll

29

Pågående
Sundbydammarna - sanering av förorenade sediment

Pågående

Drift och Underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och Underhåll

30

Genomförs kontinuerligt
Undersöka och åtgärda spillvattenläckage via dagvatten

Genomförs kontinuerligt

Drift och Underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och Underhåll

31

Förslag till åtgärd
Begränsa bräddningar till följd av regn

Förslag till åtgärd

Drift och Underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och Underhåll

32

Förslag till åtgärd
Förebygga förorening av dagvatten

Förslag till åtgärd

Drift och Underhåll

Upphandlande förvaltningar och bolag

Hydromorfologiska åtgärder

33

Förslag till åtgärd
Funktionell kantzon uppströms Solvalla

Förslag till åtgärd

Hydromorfologiska åtgärder

Bromma stadsdelsförvaltning, Solvalla Travsällskap, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Hydromorfologiska åtgärder

34

Förslag till åtgärd
Åtgärda strömsträcka i anslutning till Sundbydammarna

Förslag till åtgärd

Hydromorfologiska åtgärder

Ej beslutat

Hydromorfologiska åtgärder

35

Pågående
Åtgärda vandringshinder, kulvert under Bromstensvägen

Pågående

Hydromorfologiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Hydromorfologiska åtgärder

36

Pågående
Förbättrad passerbarhet för fisk vid kulvert under Spångaväg

Pågående

Hydromorfologiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Hydromorfologiska åtgärder

37

Pågående
Rensa sediment och vegetation, utlopp Solvalla

Pågående

Hydromorfologiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Hydromorfologiska åtgärder

38

Förslag till åtgärd
Funktionell kantzon uppströms Hjulsta koloniområde

Förslag till åtgärd

Hydromorfologiska åtgärder

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, Stockholm Vatten och Avfall

Hydromorfologiska åtgärder

39

Pågående
Åtgärda definitvt vandringshinder i Nälsta dike/bäck

Pågående

Hydromorfologiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Hydromorfologiska åtgärder

40

Planerad
Tvåstegsdikning, Sundby friområde

Planerad

Hydromorfologiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Hydromorfologiska åtgärder

41

Pågående
Åtgärda kulvert under gångväg, nedströms Eneby

Pågående

Hydromorfologiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Hydromorfologiska åtgärder

42

Förslag till åtgärd
Förbättrad passage för fisk, Nälsta dike/bäck

Förslag till åtgärd

Hydromorfologiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Hydromorfologiska åtgärder

43

Förslag till åtgärd
Funktionell kantzon nedströms Spångavägen

Förslag till åtgärd

Hydromorfologiska åtgärder

Ej beslutat

Utredning

44

Genomförd
Provtagning av bottensediment

Genomförd

Utredning

2019

Järfälla kommun

Utredning

45

Genomförd
Hjulsta Vattenpark - förbättringsförslag

Genomförd

Utredning

2016

Miljöförvaltningen

Utredning

46

Förslag till åtgärd
Utreda källor till PFAS i Bällstaån

Förslag till åtgärd

Utredning

Järfälla kommun, Miljöförvaltningen

Utredning

47

Genomförs kontinuerligt
Fortsatt provtagning av PFAS och PAH

Genomförs kontinuerligt

Utredning

Bällstaågruppen, Miljöförvaltningen