Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärder Bällstaån

Foto av Bällstaån vid Solvalla
Foto: Stina Thörnelöf
Tema TEMA.3.3.2.3

Här redovisas de åtgärder som tagits fram inom ramarna för stadens arbete för biologisk mångfald, samt miljöförvaltningens åtgärdsförslag för att Bällstaån ska nå en god ytvattenstatus.

Åtgärder

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult och förslag till nya åtgärder i vitt.
Visa åtgärder för alla vattenförekomster | Öppna karta i miljödataportalen

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Pågående
Tenstadalens dagvattenpark

Pågående

Fysiska åtgärder

2024

Järva stadsdelsförvaltning, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

1

Pågående
Dike och torrdammar i Spångadalen

Pågående

Fysiska åtgärder

Exploateringskontoret, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

2

Förslag till åtgärd
Rening av trafikdagvatten, Ulvsundavägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

3

Planerad
Damm Fagerstagatan/Högforsgränd

Planerad

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

4

Förslag till åtgärd
Magasin under Kälvesta bollplan

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

5

Förslag till åtgärd
Översvämningsyta uppströms Bergslagsvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Järfälla kommun, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

6

Förslag till åtgärd
Damm Kälvesta grönyta

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

7

Förslag till åtgärd
Dagvattenrening, Mellangårdens Bollplan

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

8

Förslag till åtgärd
Växtbäddar/träd, Lunda industriområde

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Järva stadsdelsförvaltning, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

9

Pågående
Översilningsyta i förlängningen av Brotorpsvägen

Pågående

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

10

Förslag till åtgärd
Våtmark eller damm, Kringelvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

11

Förslag till åtgärd
Flödesutjämning/våtmark, Bromsten 9:2

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

12

Förslag till åtgärd
Dammar Bergslagsvägen/Fagerstagatan

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

13

Förslag till åtgärd
Hjulsta Vattenpark, funktionsförbättringar

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Ej beslutat, Järva stadsdelsförvaltning, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

14

Genomförd
Svackdike, Lunda industriområde

Genomförd

Fysiska åtgärder

2016

Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

15

Förslag till åtgärd
Nälsta parkstråk - dammar och våtmarker

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Exploateringskontoret, Stockholm Vatten och Avfall

Tillsynsåtgärder

16

Genomförs kontinuerligt
Avfallsanläggningar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Järfälla kommun, Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

17

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av länshållningsvatten

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

18

Förslag till åtgärd
Transportintensiva verksamheter

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

19

Förslag till åtgärd
Spårområden

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

20

Genomförd
Inventering av Lunda industriområde

Genomförd

Tillsynsåtgärder

2014

Miljöförvaltningen

Drift och underhåll

21

Genomförd
Skötselplaner för befintliga dammar

Genomförd

Drift och underhåll

2022

Bromma stadsdelsförvaltning, Järva stadsdelsförvaltning, Stockholm Vatten och Avfall

Utredning

22

Förslag till åtgärd
Odlingsfria zoner nära vatten

Förslag till åtgärd

Utredning

Bromma stadsdelsförvaltning, Järva stadsdelsförvaltning

Drift och underhåll

23

Genomförd
Rensning av skräp i och runt Bällstaån

Genomförd

Drift och underhåll

2017

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Fysiska åtgärder

24

Pågående
Sundbydammarna - sanering av förorenade sediment

Pågående

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

25

Genomförs kontinuerligt
Undersöka och åtgärda spillvattenläckage via dagvatten

Genomförs kontinuerligt

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

26

Förslag till åtgärd
Begränsa bräddningar till följd av regn

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

27

Förslag till åtgärd
Förebygga förorening av dagvatten

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Upphandlande förvaltningar och bolag

Fysiska åtgärder

28

Förslag till åtgärd
Funktionell kantzon uppströms Solvalla

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Bromma stadsdelsförvaltning, Järva stadsdelsförvaltning, Solvalla Travsällskap

Fysiska åtgärder

29

Förslag till åtgärd
Åtgärda strömsträcka i anslutning till Sundbydammarna

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Ej beslutat

Fysiska åtgärder

30

Pågående
Åtgärda vandringshinder, kulvert under Bromstensvägen

Pågående

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

31

Pågående
Förbättrad passerbarhet för fisk vid kulvert under Spångaväg

Pågående

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

32

Pågående
Rensa sediment och vegetation, utlopp Solvalla

Pågående

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

33

Förslag till åtgärd
Funktionell kantzon uppströms Hjulsta koloniområde

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Järva stadsdelsförvaltning, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

34

Pågående
Åtgärda definitvt vandringshinder i Nälsta dike/bäck

Pågående

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

35

Planerad
Tvåstegsdikning, Sundby friområde

Planerad

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

36

Pågående
Åtgärda kulvert under gångväg, nedströms Eneby

Pågående

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

37

Förslag till åtgärd
Förbättrad passage för fisk, Nälsta dike/bäck

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

38

Förslag till åtgärd
Funktionell kantzon nedströms Spångavägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Ej beslutat

Miljöövervakning

39

Genomförd
Provtagning av bottensediment

Genomförd

Miljöövervakning

2019

Järfälla kommun

Fysiska åtgärder

40

Genomförd
Hjulsta Vattenpark - förbättringsförslag

Genomförd

Fysiska åtgärder

2016

Miljöförvaltningen

Utredning

41

Förslag till åtgärd
Utreda källor till PFAS i Bällstaån

Förslag till åtgärd

Utredning

Järfälla kommun, Miljöförvaltningen

Miljöövervakning

42

Genomförs kontinuerligt
Fortsatt provtagning av PFAS och PAH

Genomförs kontinuerligt

Miljöövervakning

Bällstaågruppen, Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

43

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av högtrafikerade vägar och parkeringar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

44

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av skötseln av befintliga dagvattenanläggningar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

45

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av enskilda avlopp i kolonistugeområden

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

46

Förslag till åtgärd
Tillsyn av potentiellt förorenade områden

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

47

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn egenkontroll av VA-ledningar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Drift och underhåll

48

Pågående
Gatudrift

Pågående

Drift och underhåll

Trafikkontoret

Åtgärder

49

Förslag till åtgärd
Parkskötsel

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Miljöförvaltningen, Stadsdelsförvaltningarna, Trafikkontoret

Drift och underhåll

50

Förslag till åtgärd
Materialval

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Fastighetskontoret, Stadsdelsförvaltningarna, Trafikkontoret

Åtgärder

51

Förslag till åtgärd
Minska bräddningar av spillvatten

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

52

Pågående
Felkopplingar och spillvattenläckage

Pågående

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

53

Förslag till åtgärd
Lokalt omhändertagande av dagvatten från allmänna ytor

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Fastighetskontoret, Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret