Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Så mår Bällstaån

Foto av Bällstaån vid Solvalla
Foto: Stina Thörnelöf
Tema TEMA.3.3.2.2

Bällstaån bedöms ha dålig ekologisk status och uppnår inte god kemisk status.

Sedan 1997 ingår Bällstaån i Länsstyrelsens regionala miljöövervakningsprogram, vattenkemiska prover tas en gång i månaden i åns mynningspunkt. Vart tredje år tas även månatliga vattenprover längs hela åsträckan inom ramen för det kommunövergripande samarbetet kring Bällstaån. Ån ingår även sedan 2015 i Stockholms program för övervakning av miljögifter.

Vattenkvaliteten varierar kraftigt i Bällstaån. Halterna av fosfor och kväve är mycket höga och vattendraget är extremt grumligt eftersom avrinningsområdet är rikt på erosionskänsliga jordar. Den mest positiva utvecklingen är en signifikant minskning av metaller under senare år. Bakterietalen och ammoniumhalterna har vid flera tillfällen varit mycket höga vilket indikerar läckage av spillvatten. Spårning och åtgärdande av spillvattenläckage till dagvattensystemet har dock bidragit till lägre halter av näringsämnen och bakterier under senare år.

Halter av flera miljögifter förekommer i så höga halter att god kemisk status inte uppnås i Bällstaåns vatten.