Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lokalt åtgärdsprogram för Bällstaån

Foto av Bällstaån vid Solvalla
Foto: Stina Thörnelöf
Tema TEMA.3.3.2.1

För att nå miljökvalitetsnormerna för vatten har ett lokalt åtgärdsprogram för Bällstaån tagits fram. Det politiska beslutet för programmet fattades i december 2022.

Åtgärdsprogrammet består av två delar, en del med fakta och åtgärdsbehov som omfattar hela Bällstaåns avrinningsområde och en genomförandeplan för Stockholms stad. De berörda kommunerna Järfälla, Stockholm och Sundbyberg tar fram egna genomförandeplaner eller motsvarande.

I faktadelen beskrivs miljötillståndet, vilka förbättringsbehov som finns samt potentiella källor som påverkar Bällstaån. I genomförandeplanen listas åtgärdsförslag i Stockholms stad som ska bidra till att förbättra vattenkvaliteten i ån och även till att minska riskerna för översvämningar i bebyggda områden.

Målgrupp för det lokala åtgärdsprogrammet är kommunala nämnder och bolag samt andra aktörer som har ansvar för att genomföra åtgärderna som föreslås i programmet. Främst är det de tekniska nämnderna, involverade stadsdelsnämnder och Stockholm Vatten och Avfall som är berörda.