Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Igelbäcken - restaurering vid Kymlinge

Igelbäcken. Foto: Magnus Sannebro
Igelbäcken. Foto: Magnus Sannebro
Åtgärd TEMA.3.3.8.5.9

Sundbybergs stad har, med stöd av Solna stad, restaurerat en sträcka av Igelbäcken på gränsen mellan Sundbyberg och Solna. Syftet har varit att skapa ett meandrande lopp av bäcken på en sträcka som tidigare var rak och igenvuxen, och mer upplevdes som ett uträtat dike än ett levande vattendrag. Samtidigt skulle vattnet fås att strömma bättre och lekbottnar för grönling skapas. Genom trädplantering längs bäcken skulle beskuggningen öka och igenväxningen av bäcken därmed minska.

Resultat

Under november och december 2005 grävdes Igelbäckens fåra om på en sträcka av ca 200 meter. Fyra nya meanderbågar skapades och bäckens branta slänter släntades av så att bäckfåran nu inte ligger så djupt. Under våren 2006 och våren 2007 lades totalt ca 55 ton sten och block ut i den nya bäckfåran för att skapa goda lek- och livsmiljöer för grönling. I maj och juni 2007 planterades träd och buskar längs bäcken för att så småningom öka beskuggningen och minska igenväxningen av bäcken.

Elprovfiske utfört av Naturhistoriska riksmuseet september 2007 visade att beståndet av grönling hade ökat kraftigt (varav många årsungar) i den restaurerade delen av bäcken. 161 grönlingar påträffades på en sträcka av knappt 30 meter. Vid ett tidigare provfiske, före restaureringen, påträffades endast tre grönlingar på ca 200 meter.

Läs mer om provfiskeresultaten via länken nedtill.