Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Undersökning av kiselalger i Igelbäcken 2012

Åtgärd TEMA.3.3.8.5.15

Kiselalger används för att bedöma vattenkvaliteten i rinnande vatten. Metoden innebär att påväxtmaterialet på stenar eller vattenväxter samlas in för att sedan analyseras i ljusmikroskop. Med utgångspunkt från förhållanden för kiselalger kan ett vattendrag statusklassificeras enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Statusklassningen görs med hjälp av kiselalgsindexet IPS som visar påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening i ett vattendrag.

Resultat

Kiselalger undersöktes vid fyra lokaler i Igelbäcken i augusti 2012. Nedströms Säbysjön, vid Eggeby och Kymlinge bedömdes den ekologiska statusen som "God", klass 2, även om det fanns många näringskrävande arter och en liten andel föroreningstoleranta former. Lokalen Ulriksdal-Sörentorp hade stor till mycket stor andel näringskrävande kiselalger och förhöjd andel föroreningståliga arter och fick därför bedömningen klass 3, "Måttlig status". Andelen missbildade kiselalgsskal var något förhöjd vid Kymlinge, men den var inte anmärkningsvärd. Läs mer i rapporten, se länk nedan.