Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kraftig dygnsnederbörd

Indikator TEMA.1.3.1.6

Nederbörden registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Mätningarna omfattar all nederbörd, både regn och snö. Statistik över dygnsvärden kan laddas hem från SMHI Öppna data från 1961, vilket denna indikator baseras på.

Indikatorn kraftig dygnsnederbörd definieras här som antal dagar med mer än 10 mm nederbörd, regn eller snö, under ett dygn (kl 07-07 svensk tid). Indikatorn är ett mått på förekomsten av stora regnmängder som kan leda till översvämningar.

Medelvärdet för den nya normalperioden 1991-2020 är 11 dagar per år med mer än 10 mm nederbörd.

Antal dagar per år med mer än 10 mm nederbörd, vid Observatorielunden

Rad-id Mätserie Senaste värdet (dygn) Datum

0

Årsvärden

 9

2022

1

Linjär trend

 11

2022

Datakälla: SMHI

Kommentar

Sett över hela tidsperioden ses stora variationer mellan de olika åren. Medelvärdet för referensperioden 1961-1990 var 11,1 dagar per år med kraftig dygnsnederbörd (>10 mm) vid Observatorielunden, jämfört med den nya normalperioden 1991-2020 där medelvärdet var 11,3 dagar. Detta motsvarar en ökning med 2 %, det är således endast en svag ökning mellan de två 30-årsperioderna för denna mätstation.

Maximalt registrerades 20 tillfällen med kraftig dygnsnederbörd under 2012 medan det åren 1989 och 2018 endast inträffade vid 4 tillfällen. 2018 kännetecknades också av en rekordlåg årsnederbörd, endast 345 mm.

Vid databearbetningen har även antal dygn med mer än 40 mm nederbörd analyserats. Resultatet visar att detta endast inträffat 12 gånger sedan 1961 vid Observatorielunden.

2023 registrerades dygnsnederbörd >10 mm vid 13 tillfällen vid Observatorielunden.

Uppdaterad: 2023-09-26