Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Temperaturreglerande åtgärder i stadsmiljö

Skuggande trädallé på Djurgården i Stockholm
Skuggande trädallé på Djurgården i Stockholm
Artikel TEMA.1.3.5.5

Klimatförändringarna innebär att vi kan få fler och längre värmeböljor. Beroende på hur städer är uppbyggda kan det finnas stora skillnader i hur olika platser upplevs vid värme. Hårdgjorda ytor i städer lagrar mer värme vilket gör att de blir varmare än omkringliggande områden. Inom en stad kan temperaturskillnaderna vara stora beroende på ytmaterial och närhet till träd, grönska och vatten.

Ofta är parker och naturområden svalare jämfört med gator och torg i stadens centrala delar. Vegetation sänker temperaturen genom att skugga närliggande områden men också genom avdunstning av vatten från mark och vegetation. Vegetation i flera skikt, med gräs, buskar och träd ger en större volym, vilket ger större effekt. På landskapsnivå kan större parker och skogsområden ha en nedkylande effekt på närliggande stadsmiljöer.

Människor i städer riskerar i högre grad att utsättas för värmestress och negativ hälsopåverkan vid värmebölja. För att minska negativa konsekvenser av ett varmare klimat bör urbana miljöer utformas så att de främjar en komfortabel stadsmiljö. Grönska och natur kan bidra till att reglera temperaturen både lokalt i kvarter, men också på stadsdels- och stadsnivå.

I våra boendemiljöer behövs platser där människor kan söka svalka vid värmebölja. Att ta tillvara naturen och dess ekosystemtjänster för att ge ett bra mikroklimat är en bra utgångspunkt. Olika typer av gröna ytor, trädplanteringar samt gröna tak och fasader kan vara del i mångfunktionella lösningar som även kan lösa andra behov, exempelvis dagvattenhantering.

En kartläggning och analys av ekosystemtjänster i Stockholms stad från 2015 visar bland annat vilken kapacitet som finns för temperaturreglering inom olika områden i staden, se figur nedan. Läs mer i rapporten Kartläggning och analys av ekosystemtjänster i Stockholms stad.

Kartläggning ekosystemtjänster temperaturreglering
Sammanslagen karta över temperaturreglerande ekosystemtjänster i Stockholm, utredning av Calluna 2015.

Boverket, projektet C/O City med flera aktörer har tagit fram vägledningar för hur grönska och vatten kan användas för att reglera temperaturen i byggda miljöer. I högerspalten finns länkar till vägledning och tips.