Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Habitatmodellering för fladdermöss

Artikel TEMA.4.3.9.1.2

En landskapsanalys har gjorts för att peka ut områden i Stockholm som är särskilt viktiga för fladdermössen och som har potential att hysa många arter. Analysen togs fram med hjälp av en s k habitatmodell som beskriver behoven för skogslevande fladdermusarter.

Modelleringen resulterade i flera digitala kartor som visar förutsättningarna på landskapsnivå för fladdermöss knutna till skog, vilka i Stockholm utgörs av merparten av de noterade arterna. Modellen tar hänsyn till lämpliga habitat (= livsmiljöer) samt möjlig hög artrikedom kopplat till konnektivitet, lämpliga lokaler för kolonier och god födotillgång.

Arbetet utfördes av naturvårdskonsulter från Ecocom AB, i ett samarbete med Calluna AB samt Centrum för biologisk mångfald (SLU), på uppdrag av miljöförvaltningen i Stockholm. Man utgick från en GIS-modell som utvecklats av flera av dem som ingick i samarbetet.

Rapporten från projektet samt kartskikt kan nås via länk nedan.

Karta med habitatindex för fladdermöss (utdrag ur rapporten)
Karta med habitatindex för fladdermöss (utdrag ur rapporten)