Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fåglar

Fasan
Fasan. Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.4.3.3

Antalet häckande fågelarter i Stockholm har de senaste åren hållit sig omkring 126, vilket innebär knappt hälften av arterna i Sveriges häckfågelfauna. Även i innerstaden häckar ett drygt 60-tal arter.

Stockholms fågelfauna är relativt artrik för en storstad, mycket beroende på variationen av livsmiljöer som stadens sammanhängande grön- och blåstruktur erbjuder. Fåglar har ofta bra spridningsförmåga, men fragmentering av landskapet påverkar artsammansättningen. Särskilt påverkade blir de arter som kräver lite större ytor. Till exempelvis behöver sånglärka stora öppna gräsmarker, medan tofsmes och talltita kräver stora ytor av barrskog.

Svarthakedopping hör till de litet ovanligare fågelarterna man kan få se i Stockholm, bland annat i Kyrksjölötens naturreservat. Hägerkolonin vid Isbladskärret på Djurgården är en annan sevärdhet.

De flesta (omkring 20) av landets rovfågel- och ugglearter besöker Stockholm, men endast hälften av dessa häckar här. Till de senare hör duvhök, som gynnas av stadens rikliga tillgång på kråkfåglar och duvor. Duvhöken behöver äldre, kraftiga träd för sina risbon.

Försök att återinplantera ungar av pilgrimsfalk, en art som tidigare funnits i staden, görs av Stockholms Ornitologiska Förening med hittills ovisst resultat. Fågelflottar har tidigare lagts ut som extra häckplatser för sjöfåglar.

Innerstadens lufthav nyttjas om sommaren av tornseglare, som gärna bygger bo under takpannor. Den sällsynta arten svart rödstjärt är också knuten till stenstaden; 2015 hördes den sjunga från både Musikmuseets och Dramatens tak! Under vintrarna samlas tusentals sjöfåglar i de öppna vattnen vid Norrström, där staden bedriver fågelmatning sedan 1950-talet.

Åtgärdskarta natur

I kartan visas genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult, förslag till nya åtgärder i vitt och avförda åtgärder i rött. Visa alla åtgärder.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Åtgärder

0

Genomförd
Tornseglarholkar på tekniska nämndhuset

Genomförd

Åtgärder

2016

Bee Urban, Fastighetskontoret

Åtgärder

1

Genomförd
Järva - Skogvaktarkärret restaurering och ny damm

Genomförd

Åtgärder

2007

Trafikkontoret

Åtgärder

2

Genomförd
Igelbäcken - restaurering i Solna

Genomförd

Åtgärder

2011

Solna stad

Åtgärder

4

Genomförd
Boflottar för sjöfågel i Hammarby sjö

Genomförd

Åtgärder

2002

Åtgärder

5

Genomförd
Boflottar för sjöfågel i Årstaviken

Genomförd

Åtgärder

2002

Åtgärder

6

Genomförd
Boflottar för sjöfågel i Lilla värtan

Genomförd

Åtgärder

2002

Åtgärder

7

Genomförd
Boflottar för sjöfågel i Laduviken

Genomförd

Åtgärder

2005

Åtgärder

8

Genomförs kontinuerligt
Fågelmatning vintertid vid Strömmen

Genomförs kontinuerligt

Åtgärder

Trafikkontoret

Åtgärder

9

Genomförs kontinuerligt
Isbladskärret - restaurering

Genomförs kontinuerligt

Åtgärder

Kungl. Djurgårdens Förvaltning

Åtgärder

10

Genomförd
Informationssatsning om Strömmens fågelliv

Genomförd

Åtgärder

2017

Miljöförvaltningen, Stadsledningskontoret, Stockholms ornitologiska förening

Åtgärder

11

Förslag till åtgärd
Uppsättning av tornseglarholkar

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholms ornitologiska förening

Åtgärder

12

Förslag till åtgärd
Högstubbar för mindre hackspett

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Åtgärder

13

Planerad
Grimsta - återställning av våtmark och groddjursdamm

Planerad

Åtgärder

Trafikkontoret

Åtgärder

14

Genomförd
Ny park på Vårbergstoppen

Genomförd

Åtgärder

2021