Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Förstudie om möjliga vandringshinder - Kvarnvikens kvarn

Simmande abborre
Abborre. Foto: Tony Holm / Azote
Åtgärd TEMA.4.3.2.36

Möjligen kan fria vandringsvägar mellan Mälaren och Råcksta träsk återskapas genom att bygga ett omlöp eller skapa en naturlig sjötröskel. Råcksta träsk skulle då kunna fungera som en lekkammare och yngelfabrik till Mälaren vilket sannolikt också skulle leda till att strukturera upp kvoten mellan rovfisk och vitfisk i Råcksta träsk.

Beslut om eventuella åtgärder i Råcksta träsk bör föregås av en förstudie som bygger på information om sjöns nuvarande hydrologiska förhållanden. Tillrinningsområdet i förhållande till sjön är förvisso relativt stort, men vattenflödet till Mälaren kan vara otillräckligt för att stödja en fiskväg med tillfredställande funktion. För att få mer kunskap i frågan kan man installera flödesgivare i sjöns dagvatteninlopp och vid sjöns utlopp. Huruvida man bör gå vidare med åtgärder i Råcksta träsk bör utvärderas efter att kunskapsläget kompletterats. Under 2018 reviderades lagstiftningen gällande vattenkraftverk och liknande verksamheter, vilket kan påverka förutsättningarna för åtgärder gällande vandringshinder i Råcksta träsk.