Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kaknäs ängar - restaurering av stora och lilla dammen

Fuktängen Stora dammen
Fuktängen Stora dammen år 2015. Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.4.3.4.2

Kaknäs Ängar tillhör idag Nationalstadsparkens större våtmarksområden. För att säkra överlevnadsmöjligheter för många av de arter som finns i området och är beroende av vattenmiljöer, till exempel den större vattensalamandern, är det viktigt att upprätthålla vattenbiotoperna och om möjligt skapa fler. Projektet Kaknäs Ängar syftade till att öka naturvärdena i närområdet men också för Djurgården som helhet.

Under 2005-2006 återskapades det öppna ängslandskapet kring Kaknäs skjutbana på södra Djurgården efter att ha legat orört sedan slutet av 1900-talet. Åtgärden föreslogs inom projektet Biologisk Utveckling av Stockholm (BUS) 2003.

De två fuktängarna restaurerades och två dammar skapades; Lilla dammen i väst och Stora dammen i öst. Dammarna åstadkoms genom urschaktningar kombinerat med reglerbar dämning av utloppsdiket nära den intilliggande bollplanen. Från stora dammen sker avrinning genom en anlagd, meandrande bäck mot nordväst till lilla dammen för att sedan ledas mot nordost, nedgrävd genom skogen till Kaknäsviken.

Resultat

Djurliv
Fågellivet i området är artrikt, med förekomst av flera rödlistade arter, exempelvis tornseglare, hussvala och gröngöling. Vid miljöförvaltningens inventering 2018 hittades samtliga fem groddjursarter som förekommer i Stockholm i den stora dammen: åkergroda, vanlig groda, vanlig padda samt mindre och större vattensalamander. Att samtliga arter återfinns på samma lokal är idag mycket ovanligt i staden, vilket bekräftar områdets höga naturvärden och rika biologiska mångfald. Även kräldjuret kopparödla reproducerar sig i området.

Skötsel
I visionsförslaget för Kaknäs Ängar föreslog man att bete med Highland Cattle skulle införas, vilket dock visade sig vara svårt att genomföra. Istället har igenväxningen med vass och kaveldun tagit fart och upplevelsevärdena påverkats negativt. Under 2018 har därför en detaljerad skötsel- och återställningsplan tagits fram av staden i samarbete med länsstyrelsen.

Bland föreslagna åtgärder ingår att öka ytan av öppet vatten, höja vattennivån, fräsa av delar av vassen, plantera ny strandvegetation samt rensa sediment. Vandringshinder för salamandrar vid dämmet föreslås även åtgärdas. För att upprätthålla värdena krävs därefter kontinuerlig skötsel i form av bete eller slåtter.

Målbilden är en öppen våtmark med översvämningsytor som svämmas vid högflöden under vår och höst. Våtmarken bör ha ett mosaikartat utseende med öppen vattenspegel, vassruggar och strandängar. I våtmarken bör finnas rikligt med både över- och undervattensvegetation med viktiga miljöer för både fåglar, insekter och groddjur. Besökare ska kunna uppleva våtmarken på nära håll.
I planen ingår även uppföljning av groddjur, av djuphålor, av vattennivåns reglering, av vass- och gräsmarkshävd samt av tillgänglighet och siktlinjer.

Aktör
  • Trafikkontoret
Kontakt
  • Magnus Björkman, Östermalms stadsdelsförvaltning
Uppdaterad: 2023-10-09