Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bottenfauna

Nykläckt trollslända, trollsländelarv och sävslända
Nykläckt trollslända, trollsländelarv och sävslända. Foto: Thomas Jansson, Naturvatten AB
Tema TEMA.3.5.4

De djur som lever på eller i bottnen kallas bottenfauna. Genom att studera vilka arter som förekommer kan man få en indikation om vattnets status.

Vanliga djur på bottnen är insektslarver, maskar, snäckor, små kräftdjur och musslor. Vissa av djuren är helt vattenlevande, medan andra bara tillbringar en del av sin livscykel där. Till exempel är trollsländans larver små rovdjur som ingår i bottenfaunan, medan den vuxna trollsländan är knuten till strandmiljön på land.

Artsammansättningen i bottenfaunan är ett mått på biologisk mångfald och kan följas i miljöövervakningen för att få reda på hur ekosystemet mår, till exempel vilken näringsstatus vattnet har, eller om det är utsatt för någon påverkan. Bottenfaunan hjälper till att bryta ner organiskt material och är också viktig som föda för till exempel fisk.

Provtagning i Stockholm

I Stockholm genomförs provtagning av bottenfauna kontinuerligt. Artsammansättningen ger data till olika sorters index som används vid klassningar av statusen i de olika vattnen. Vid provtagningarna kan man också se om det förekommer skyddsvärda arter i bottenfaunan.

Miljöförvaltningen provtar bottenfauna vart tredje år i sjöarna. I vattendragen planeras fortsatt årlig provtagning av bottenfauna vid en provplats i Bällstaån och en i Igelbäcken samt provtagning vartannat år i Forsån. Utökad provtagning vid ytterligare fyra provplatser sker vart tredje år i Bällstaån sedan år 2017 och vid tre platser i Igelbäcken sedan år 2019. Provtagning av bottenfauna i kustvatten sker vartannat år inom ramen för Stockholm Vatten och Avfalls recipientkontroll och publiceras i de årliga Skärgårdsrapporterna. Brunnsviken provtas i samarbete med Solna stad.

Miljöförvaltningen ansvarar för provtagningen i sjöarna och samordnar provtagningen i Brunnsviken med Solna Stad. Bällstaågruppen, Igelbäcksgruppen och Tyresåns vattenvårdsförbund ansvarar för provtagning i sina respektive vattendrag.

Data från Stockholms stads miljöövervakning skickas till nationell datavärd. Data för bottenfauna finns att hämta från SLU Miljödata.

Alla vattenområden