Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Särskilda förorenande ämnen

Dagvattenbrunn
Föroreningar sprids via dagvatten till sjöar och vattendrag
Tema TEMA.3.5.8

Ämnen som släpps ut i vattnet i betydande mängd och som inte är utpekade som prioriterade ämnen, klassificeras under ekologisk status som särskilda förorenande ämnen (SFÄ).

Resultat från miljöövervakning av särskilt förorenande ämnen redovisas under ”Kemisk status och miljögifter” tillsammans med resultat från övervakning av miljögifter och ämnen som är så kallade prioriterade ämnen.

Indikatorer

Koppar i ytvatten - biotillgänglig halt

IndikatorTEMA.3.5.8.9

Koppar i ytvatten - årsmedel biotillgänglig halt

Zink i ytvatten - biotillgänglig halt

IndikatorTEMA.3.5.8.12

Zink i ytvatten- årsmedel bioltillgänglig halt

PCB i fisk

IndikatorTEMA.3.5.8.11

PCB6 i abborre, lipdnormaliserad halt i muskel

Krom i ytvatten filtrerad halt

IndikatorTEMA.3.5.8.3

Krom i ytvatten- årsmedel filtrerad halt