Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Påväxtalger


Kiselalger. Foto: Medins
Tema TEMA.3.5.11

Påväxtalger utgörs till störst del av kiselalger, och är en av de biologiska kvalitetsfaktorerna som används för att klassificera ekologisk status i vattendrag. Bedömning av dessa ingår i den kontinuerliga miljöövervakningen.

Kiselalger är en sorts växtplankton, och är en av de viktigaste primärproducenterna i vattenmiljön. De kan jämföras med exempelvis gräs i det avseende att de är väldigt många och små, men ligger till grund för att resten av näringskedjan ska fungera. Kiselalger har olika preferens och tolerans för olika miljöförhållanden, exempelvis halter av näringsämnen, surhet och lättnedbrytbara organiska föreningar. Detta gör att de är lämpliga indikatorer för vattenkvalitet.

I miljöövervakningen av kiselalger bedöms artsammansättning, artantal och relativ förekomst av arter. Detta för att beskriva hur kiselalgssamhället ser ut och hur det förändras, samt vad detta indikerar om vattenmiljöns förändring. Förekomst av specifika arter som indikerar särskilda förhållanden noteras också, så kallade indikatorarter. Mätningarna ligger till grund för att beräkna olika index. Indexen ACID och IPS visar vattnets surhet respektive påverkan av näringsämnen och organiska ämnen.

Provtagning i Stockholm

Provtagning sker i Bällstaån, Igelbäcken och Forsån en gång per år under sensommar/höst. Data från Stockholms stads miljöövervakning skickas till nationell datavärd. Data för kiselalger finns att hämta från SLU Miljödata.