Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Vattenväxter

Vattenväxter
Flytbladsväxten Andmat. Foto Maya Miltell
Tema TEMA.3.5.5

Vattenväxter, eller makrofyter, är viktiga för ekosystemet i en sjö och utgör en viktig livsmiljö för bland annat vattenlevande djur, fisk och fågel. Inventering av vattenväxter ger en bild av hur växtsamhället ser ut och om det är påverkat av exempelvis höga näringshalter eller förändrade fysiska livsmiljöer.

Vattenväxterna ger värdefull kunskap om sjöarnas naturvärden, till exempel har de rödlistade arterna uddnate och bandnate påträffats i flera av Mälarförekomsterna. Vissa arter kan indikera god vattenkvalitet och goda livsmiljöer. Vattenväxter kan även göra miljönytta genom att stabilisera sjöbotten och förhindra att vattnet blir grumligt.

Vid inventering av vattenväxter tittar man främst på kransalger, mossor och kärlväxter. Några arter som noterades i flera av de undersökta sjöarna i Stockholm var spärrkrokmossa, näckrosor, gäddnate, igelknopp och andmat. Inventeringen sker längs med flera transekter fördelade med jämna mellanrum från strandlinjen och ut till det djup där inga vattenväxter längre förväntas förekomma. Vattenväxter tas sedan upp med kratta eller noteras med vattenkikare eller genom snorkling.

Provtagning i Stockholm

I den kommunala miljöövervakningen av vattenväxter provtas 10 sjöar, 3 Mälarförekomster samt Brunnsviken.

All data från Stockholms stads miljöövervakning skickas till nationell datavärd. Data för vattenväxter finns att hämta från SLU Miljödata.

Indikatorer

Vattenväxter - statusbedömning

IndikatorTEMA.3.5.5.1

Vattenväxter - statusbedömning

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2023-05-26