Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Vattenväxter

Vattenväxter
Flytbladsväxten Andmat. Foto Maya Miltell
Tema TEMA.3.5.5

Vattenväxter kallas ibland för makrofyter, och i övervakningen ingår även växter och mossor som lever i direkt anslutning till vatten. Förekomsten av dessa kan indikera förhållandena i sediment, vatten samt fysisk påverkan.

Termen makrofyt inkluderar vattenväxter, kransalger samt större alger och tång (makroalger). I miljöövervakningen innefattas inte den sista kategorin, men även mossor och andra växter i direkt anslutning till vattnet inkluderas. Vanliga växter som inkluderas i övervakningen är näckrosor, vass, ålnate och andmat.

Anledningen till att vattenväxter och mossor är effektiva miljöindikatorer är att olika arter påverkas av både sediment, vatten och fysisk påverkan, till skillnad från exempelvis växtplankton som i störst utsträckning endast påverkas av vattenförhållandena. Förekomsten av kransalger indikerar exempelvis näringsrika förhållanden med god vattenkvalitet (långt siktdjup och få föroreningar) samt en viss kalkpåverkan, medan hög andel flytbladsvegetation kan indikera dåligt siktdjup.

Vattenväxter kan även vara mycket viktiga för fisk- och fågellivet, och därmed kan förändringar i artsammansättningen av vattenväxter ha stor påverkan på andra organismer. Mossor i anslutning till vattnet kan ge mycket information om markförhållandena. Exempelvis indikerar arten kalktuff att marken är kalkpåverkad. Rödlistade arter kan även ge värdefull kunskap om naturvärden i området.

Vid inventering av makrofyter beräknas ett trofiskt makrofytindex (TMI), som i första hand visar fosforpåverkan. Olika arter får olika poäng baserat på hur de svarar på näringsbelastning. Dock inkluderas inte hur djupt olika arter sträcker sig, eller hur många individer som hittats i detta index, och det är därför viktigt att inte bara basera statusklassning eller analyser på TMI-värden.

Provtagning i Stockholm

I den kommunala miljöövervakningen av vattenväxter provtas Stockholms sjöar samt Brunnsviken en gång vart sjätte år, förutom Fiskarfjärden, Görväln, Rödstensfjärden, Sicklasjön och Ältasjön.

All data från Stockholms stads miljöövervakning skickas till nationell datavärd. Data för vattenväxter finns att hämta från SLU Miljödata.