Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Näringsämnen

Algblomning i Munkbrokanalen
Algblomning i Munkbrokanalen. Foto: Gunnar Aneer/Azote
Tema TEMA.3.5.7

Övergödning är ett omfattande problem i Stockholms sjöar och vattendrag, men åtgärder ger positiva effekter och fosforhalterna har minskat på längre sikt.

De flesta av Stockholms sjöar och vattendrag är övergödda. Det förekommer dock stora skillnader beroende på hur stor den externa belastningen av näringsämnen är och vilka naturgivna förutsättningar som råder. Det är främst höga halter av fosfor som bidrar till övergödningen i sjöar och vattendrag och man kan se effekter genom försämrat siktdjup, förändrad växtlighet, algblomningar och förändringar i djursamhället. Ibland kan algblomningarna bli så omfattande att det påverkar möjligheterna till bad och fiske.

I havet är det främst kväve som är det näringsämne som orsakar övergödning samtidigt som det i många kustområden är fosfor som begränsar algtillväxten. Höga halter av näringsämnen leder till en ökad förekomst av växtplankton i vattnet som i sin tur resulterar i sämre siktdjup och en ökad nedbrytning på botten med lägre syrehalter till följd. För att utvärdera följdeffekterna av höga halter av näringsämnen mäts även syrehalten och siktdjupet.

Provtagning i Stockholm

Vattenkvaliteten i Stockholms samtliga sjöar och Mälar- och Saltsjövikar följs regelbundet genom Stockholm Vattens recipientkontroll.

Alla vattenområden
Mål

Näringsämnen

Totalfosfor i sjöar

IndikatorTEMA.3.5.7.1

Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Totalkväve, sjöar

IndikatorTEMA.3.5.7.12

Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Totalfosfor - kustvatten

IndikatorTEMA.3.5.7.5

Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring

Totalkväve - kustvatten

IndikatorTEMA.3.5.7.6

Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll

Relaterade parametrar

Siktdjup i sjöar

IndikatorTEMA.3.5.7.2

Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll

Siktdjup - kustvatten

IndikatorTEMA.3.5.7.7

Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Klorofyll a, sjöar

IndikatorTEMA.3.5.7.3

Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring

Klorofyll a - kustvatten

IndikatorTEMA.3.5.7.8

Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll