Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Totalkväve, vattendrag

Indikator TEMA.3.5.7.10

Provtagning genomförs en gång i månaden i tre vattendrag. Prover tas vid Bällstaåns mynning strax uppströms Solvalla, i Forsån vid Nynäsvägen och i Igelbäcken vid Slottsallén i Solna. Indikatorn visar medianvärdet av årets tolv provtillfällen. I Mälarens utflöde, vid Centralbron, tas prov varje vecka. Denna indikator visar ett medianvärde av alla veckor.

Ytvattnets innehåll av totalkväve, årsmedianvärden.

Datakälla: SLU, Stockholm Vatten

Kommentar

Den längsta mätserien visar Mälarens utflöde vid Centralbron. Här har halterna mer än halverats jämfört med det högsta värdet 1970. Sedan 1990-talet har kvävehalterna inte varierat särskilt mycket mellan åren. Bällstaåns kvävehalter är betydligt högre, följt av Igelbäcken och Forsån. Trots normalt kraftiga årsvariationer, tycks kvävehalterna under de senaste fem åren ha ökat i både Bällstaån och Igelbäcken. De förhöjda kvävehalterna i Bällstaån kan sannolikt kopplas till flera pågående stora exploateringar i närheten av ån. Ingen trend kan urskiljas i Forsån.