Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Totalkväve, vattendrag

Indikator TEMA.3.5.7.10

Provtagning genomförs en gång i månaden i fyra vattendrag. Prover tas vid Bällstaåns mynning, Forsån vid Nynäsvägen, Igelbäcken vid Slottsallén samt Mälarens utflöde vid Centralbron. Indikatorn visar medianvärdet av årets tolv provtillfällen.

Ytvattnets innehåll av totalkväve, årsmedianvärden.

Datakälla: SLU, Stockholm Vatten

Kommentar

Den längsta mätserien visar Mälarens utflöde vid Centralbron. Här har halterna mer än halverats jämfört med det högsta värdet 1970. Sedan 90-talet har det dock inte skett någon större förbättring. Bällstaåns fosforhalter är betydligt högre, följt av Igelbäcken och Forsån. Trots normalt kraftiga årsvariationer, tycks kvävehalterna under de senaste fem åren ha ökat i både Bällstaån och Igelbäcken. Ingen trend kan urskiljas i Forsån.

Kontakt
Uppdaterad: 2021-06-02