Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Klorofyll a - kustvatten

Indikator TEMA.3.5.7.8

Klorofyll är ett grönt färgämne som medverkar i växternas fotosyntes vid omvandlingen av ljusenergi till kemisk energi. Det finns olika typer av klorofyll. Klorofyll a förekommer i alla slags planktonalger och är ett enkelt, men inte särskilt exakt, mått på mängden alger i vattnet.

Färgerna visar tillstånd enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25).

Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Datakälla: Stockholm Vatten och Avfalls recipientkontroll
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll.

Kommentar

Provtagningspunkten för Saltsjön utgörs av Blockhusudden.
Provtagningspunkten för Lilla Värtan utgörs av Karantänbojen.

Statusen i Stockholms kustvatten är som bäst otillfredsställande med avseende på klorofyll. Nedåtgående trender uppvisas i Brunnsviken och Djurgårdsbrunnsviken, vilket tyder på att fosforfällningarna i dessa båda vikar har bidragit till minskade halter. Högst halter påträffas i Husarviken, där utvecklingen har gått åt fel håll sedan 2000. Även i Saltsjön har halterna ökat de senaste åren.