Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Totalfosfor, vattendrag

Indikator TEMA.3.5.7.9

Provtagning genomförs en gång i månaden i tre vattendrag. Prover tas vid Bällstaåns mynning strax uppströms Solvalla, i Forsån vid Nynäsvägen och i Igelbäcken vid Slottsallén i Solna. Indikatorn visar medianvärdet av årets tolv provtillfällen. I Mälarens utflöde, vid Centralbron, tas prov varje vecka. Denna indikator visar ett medianvärde av alla veckor.

Totalfosforhalten ska minska i Stockholms vattendrag, eller bibehållas i de vattendrag som idag har låga eller måttliga halter. I vattendrag redovisar man inte augustivärden, som för sjöar och kustvatten, utan istället årsmedianvärden. Detta är för att vattnet i vattendragen rör sig mer, och rörelsen av fosfor mellan vatten och sediment är inte lika påtaglig som i annat vatten.

Ytvattnets innehåll av totalfosfor, årsmedianvärden.

Datakälla: SLU samt Stockholm Vatten och Avfall

Kommentar

Klassificering av status för fosfor beräknas för var enskild vattenförekomst. Detta genom att dela ett beräknat referensvärde med uppmätt halt av totalfosfor. Referensvärdet motsvarar en bakgrundshalt för varje vattenförekomst och beräknas utifrån ett antal platsspecifika parametrar. Resultatet av beräkningen, en ekologisk kvalitetskvot (EK-värde), jämförs därefter med klassgränser i de bedömningsgrunder för klassificering av ekologisk status som finns sammanställda i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter. Slutresultatet ger en statusklass i en av fem klasser; hög, god, måttlig, otillfredsställande eller dålig status.

Den längsta mätserien visar Mälarens utflöde vid Centralbron. Här har halterna minskat med två tredjedelar jämfört med det högsta värdet 1970. Sedan 1990-talet har det dock inte skett någon ytterligare förbättring. Bällstaåns fosforhalter är betydligt högre och varierar kraftigt år för år utan tydlig trend. De förhöjda fosforhalterna under de senaste åren i Bällstaån kan sannolikt kopplas till flera pågående stora exploateringar i närheten av ån. Fosforhalten i Igelbäcken visar en svagt uppåtgående trend sedan det lägsta uppmätta värdet 2006. Forsåns fosforhalt har minskat under senare år och motsvarar nu god status.