Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Växtplankton

Vattenprovtagning med ruttnerhämtare
Planktonprovtagning. Foto: Anders Tedeholm/Azote
Tema TEMA.3.5.6

Växtplankton är små friflytande alger och cyanobakterier som är mycket viktiga för sjöarnas och havens ekosystem. De reagerar snabbt på sin omgivning och är därför lämpliga som indikatorer för vattenkvalitet.

Gruppen växtplankton innefattar bland annat kiselalger, dinoflagellater, cyanobakterier, och ciliater. Flera av dessa är mycket viktiga för att upprätthålla en fungerande näringskedja, medan cyanobakterierna som blommar under sommaren ses som problematiska eftersom de kan bilda gifter.

Växtplanktonsamhället påverkas av faktorer som näring, temperatur, siktdjup och hur fisk- och djurplanktonsamhället ser ut. Därför undersöks både artsammansättning, artantal, andel cyanobakterier, biovolym och klorofyll. Vid klassificering av status används parametrarna totalbiomassa, klorofyll a och växtplanktontrofiskt index (PTI), som samtliga visar på näringspåvekran.

Provtagning i Stockholm

Provtagning av växtplankton sker en gång per år i alla kustvatten och sjöar förutom Görväln. Sicklasjön och Ältasjön provtas sedan 2019.

Data från Stockholms stads miljöövervakning skickas till nationell datavärd. Data för växtplankton finns att hämta från SLU Miljödata.

Indikatorer

Växtplankton - sammanvägd statusbedömning

IndikatorTEMA.3.5.6.4