Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärda strömsträcka i anslutning till Sundbydammarna

Åtgärd TEMA.3.3.2.3.B11

Genom att rensa och tillföra stenfraktioner till en brant sluttande strömsträcka kan ett längre strömmande parti skapas.

Mellan Sundbydammarna (Bällsta Å-park) kan möjligheterna för fisk att vandra upp i Nälsta dike/bäck förbättras. Hindret är idag onödigt brant. Med en relativt liten insats kan hindret bli passerbart för fisk och bottenfauna. Det nuvarande dammutloppet kan breddas något och för att uppnå en längre fallprofil byggs ett mera långsträckt strömparti upp med natursten i blandade fraktioner. För åtgärden behövs cirka 10 kubikmeter stenmaterial. Den nya fåran bör vara oregelbunden till sin form och slänterna erosionssäkras med stenmaterial. Plantering av skuggande buskar och träd bör ske efter åtgärden.

Direkt uppströms den södra dammen finns en kraftigt igenväxt strömsträcka på cirka 50 meter. Här finns det goda förutsättningar att skapa ett strömmande parti ned till dammen. Vegetationen bör rensas något och stenmaterial tillföras, natursten i blandade fraktioner med inslag av större block. Den nya åfåran görs oregelbunden med flikiga stränder. Kantzonen etableras med skuggande träd, till exempel alar vars rötter bidrar till att binda marken. Vid utformningen av åtgärden bör en person med ekologisk kompetens för fisk på idrottsförvaltningen medverka.

Vilken eller vilka aktörer som bör initiera och finansiera de föreslagna åtgärderna vid Sundbydammarna har inte kunnat klarläggas men denna fråga är under utredning.