Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattenrening, Mellangårdens Bollplan

Flygfoto Mellangårdens Bollplan
Flygfoto Mellangårdens Bollplan
Åtgärd TEMA.3.3.2.3.B6

Rening och fördröjning av dagvatten sydväst om Mellangårdens Bollplan

Det aktuella avrinningsområdet omfattar cirka 60 hektar blandad bebyggelse som avgränsas av Bergslagsvägen i väster och Kälvestavägen och Vinstavägen i öster. I en förstudie föreslås att mindre flöden och den första volymen vid mindre regn avleds till en fördröjningstank nära korsningen Sörgårdsvägen/Norrgårdsvägen i Solhem. I tanken sker sedimentering. Vattnet pumpas sedan med ett lågt flöde till ett växtfiltreringssystem sydväst om bollplanen. Renat vatten infiltreras eller samlas upp och leds sedan tillbaka till dagvattennätet.

Ett utförligt skötselprogram, där ansvariga för olika delar av underhållet anges, bör tas fram i samband med projektering av anläggningen.

Hela den aktuella ytan är idag detaljplanelagd som prickmark vilket innebär att den inte får bebyggas. Detaljplanen behöver därför ändras till allmänt tillgänglig park i kombination med dagvattenhantering för att åtgärden ska kunna genomföras.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-11-02