Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Flödesutjämning/våtmark, Bromsten 9:2

Åtgärd TEMA.3.3.2.3.B8

På fastigheten Bromsten 9:2 föreslås en anläggning som både kan utjämna och rena dagvatten.

Området mellan Mälarbanan och Ulvsundavägen riskerar att översvämmas vid höga flöden. Som i stora delar av Bällstaåns avrinningsområde utgörs området av lera och det har förekommit att marken har svämmats över då stora flöden dagvatten, från bland annat Sundbyberg, avletts via ett dike till Bällstaån. På fastigheten Bromsten 9:2, som ägs av staden, föreslås därför någon typ av anläggning som både kan utjämna och rena dagvatten från bland annat Ulvsundavägen.

Mellan Ulvsundavägen och Mälarbanan, i nedre delen av Bällstaåns avrinningsområde, finns idag en tillfällig betongfabrik på fastigheten Bromsten 9:1. Marken ägs av Vasakronan. Det finns önskemål om att utveckla fastigheten med bostäder, verksamheter, gator och parker. Både Trafikverket och Trafikförvaltningen (tvärbanan) har nyttjanderätt på fastigheten men längre fram i tiden finns det planer på att bygga bostäder här.

Anläggningen som föreslås behöver planeras i samråd med exploateringskontoret. Oavsett hur fastigheterna Bromsten 9:1 och 9:2 kommer att nyttjas i framtiden behöver åtgärder genomföras för att rena och utjämna dagvatten på den aktuella ytan.

Aktör
  • Stockholm Vatten och Avfall
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2023-11-02